Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Komunikat nr 1 z dnia 8.01.2013r. - w sprawie zmian w ustalaniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka obowiazujących od 1 stycznia 2013r.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka będzie przysługiwało matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł. Dotychczas to świadczenie przysługiwało niezależnie od wysokości dochodów. Powyższa zmiana dotyczy dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r.
Przy obliczaniu dochodu rodziny stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Pozostają bez zmian dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w tym pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Warunek przedłożenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka, osób, które przysposobiły dziecko bądź wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.

 

Minister Zdrowia, określił w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej nad kobietą w ciąży oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Formą opieki medycznej są świadczenia zdrowotne udzielane w ramach:

1) podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;

3) leczenia szpitalnego.

"Becikowe" przysługuje, jeżeli jedno z w/w świadczeń zdrowotnych było udzielone kobiecie co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

 Podstawa prawna: Art.15b ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, późn. zm.; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2012 r. poz. 1255), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży (Dz. U. Nr 183, poz.1234)