Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Komunikat nr 2 z 1.02.2013r. - zmiany w świadczeniach opiekuńczych od 1 stycznia 2013r.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), znowelizowanych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2012 r., poz. 1548) od 1 stycznia 2013 r., obowiązują nowe zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych. Mają one zastosowanie już od 1 stycznia 2013 r. do osób ubiegających się o świadczenia opiekuńcze po raz pierwszy.


Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie dotychczas wydanych decyzji, zachowają prawo do tego świadczenia do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli nadal będą spełniały warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Decyzje Prezydenta Miasta Torunia o przyznaniu tych świadczeń, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, wygasają z mocy prawa po dniu 30 czerwca 2013 r.

Przed wygaśnięciem decyzji osoby otrzymujące obecnie świadczenie pielęgnacyjne będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jeżeli spełnią warunki określone w przepisach zmienionej ustawy, stosowne świadczenie będzie przyznane od 1 lipca 2013 r.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało będzie głównie rodzicom nie podejmującym lub rezygnującym z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, tak jak dotychczas, bez względu na wysokość dochodu rodziny.

Natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły otrzymać osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobami, wobec których obciążone są obowiązkiem alimentacyjnym - zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przyznanie tego zasiłku, po spełnieniu pozostałych warunków, uzależnione będzie od dochodu rodziny (obecnie do 623,00 zł na osobę w rodzinie

Warunki nabywania prawa do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Warunki nabywania prawa do ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO