Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Nowy, 11. Rodzinny Dom Dziecka w Gminie Miasta Toruń

W dniu 25 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Torunia o godzinie 12:30 w sali nr 15 odbyło się uroczyste podpisanie umowy na utworzenie 11-tego Rodzinnego Domu Dziecka w Gminie Miasta Toruń.

 

W Gminie Miasta Toruń w ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonują: 4 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, 2 rodziny zastępcze zawodowe, 5 rodzin zastępczych zawodowych, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz 10 rodzinnych domów dziecka. Łącznie piecza rodzinna zapewnia 96 miejsc dla dzieci.

 

Rodzina Państwa Wiśniewskich utworzy 11 Rodzinny Dom Dziecka i tym samym zapewni opiekę dla kolejnych 6 dzieci. Państwo Wiśniewscy otrzymają wsparcie finansowe na remont i zakup wyposażenia do nowo utworzonego Rodzinnego Domu Dziecka.

 

Wsparcie możliwe jest dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz 22 ośrodkami pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”. Projekt zakłada wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin naturalnych znajdujących się w trudnej sytuacji. Wartość projektu wynosi: 11 482 020,00 złotych, z czego Gmina Miasta Toruń uzyskała wsparcie w wysokości: 1 000 979,00 złotych.

 

I to właśnie w ramach powyższego projektu Rodzinny Dom Dziecka Państwa Wiśniewskich otrzyma środki finansowe. Łączny koszt dofinansowania wynosi: 28 550,00zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem (przekazane w formie świadczenia, zgodnie z zapisem art. 84 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) i 77 970,00zł – z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do mieszkania (zakupy dokonane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy współudziale Rodzinnego Domu Dziecka).

 

W ramach projektu nowopowstały Rodzinny Dom Dziecka może skorzystać z następujących form wsparcia: poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne, mediacje rodzinne, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, zajęcia animacyjne dla dzieci, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, wyjazdy edukacyjne dla całych rodzin.

 

Po podpisaniu umowy Gmina Miasta Toruń dysponować będzie 104 miejscami w rodzinnej pieczy zastępczej.