Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Nowa Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie

USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

  1. świadczeń opieki zdrowotnej
  2. instrumentów polityki na rzecz rodzin.

Osoby uprawnione do korzystania ze wsparcia to:

1. kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej  oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych;

2. rodziny dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – stwierdza w zaświadczeniu lekarz specjalista.

 

  Kobiety i rodziny uprawnione będą do poradnictwa w zakresie (art. 8):

1.   przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2.   wsparcia psychologicznego;

3.   pomocy prawnej, w szczególności w zakresiepraw rodzicielskich i uprawnień  pracowniczych;

4.   dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej;

5.   dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

      Poradnictwo dla:

-    -   kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub

-    -   rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie

koordynowane będzie przez asystenta rodziny,

o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Przydzielenie asystenta rodziny odbywać się będzie na wniosek złożony do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

     

    Wsparcie asystenta przydziela się bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz analizy sytuacji rodziny.

 

Wniosek o asystenta rodziny można złożyć w każdej siedzibie MOPR:

 

1. ul. Klonowica 19,
2. ul. Konstytucji 3 Maja 40c,
3. ul. Rydygiera 30/32,
4. ul. Fałata 34/46,
5. ul. Mickiewicza 30,
6. ul. Szosa Chełmińska 254/258,
7. ul. Okólna 169,
8. ul. Poznańska 63.

 

       Art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadza nowe świadczenie: jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

   

Świadczenie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek w/w osób.

Świadczenie będzie przysługiwać jednorazowo w kwocie 4 000 zł, bez względu na dochód.

 

Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać świadczenie:

-  wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka;

-   świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

-  kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (warunek niezbędny, kiedy o świadczenie ubiega się matka lub ojciec dziecka).

 

Zadanie, wnikające z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” będzie realizowało Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu - Dział Świadczeń Rodzinnych.

     

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia można składać od 2 stycznia 2017 r.

Punkty przyjęć wniosków o świadczenie pieniężne:

1. ul. Batorego 38/40 (Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie);
2. ul. Poznańska 52 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia);
3. ul. Dziewulskiego 38 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia);
4. ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia);
5. ul. Grudziądzkiej 126B (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia);
6. ul. Broniewskiego 90 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia);
7. ul. Klonowica 19 (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).