Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

MOPR w Toruniu

z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 80 F

telefony całodobowe 7 dni w tygodniu

56-477-00-91 lub 56-477-00-92

Kryzys  -„…to odczuwanie lub doświadczanie wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Jeżeli osoba będąca w kryzysie nie otrzyma wsparcia, może się to stać przyczyną poważnych zaburzeń…”

(James, Gillilanda 2004).

Skontaktuj się z nami jeśli:

-     Jesteś osobą uwikłaną w przemoc

-     Nie wiesz w jaki sposób poradzić sobie z konfliktem w najbliższym otoczeniu

-     Czujesz się bezradny

-     Nie widzisz sensu życia

-     Nie wiesz w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami

-     Potrzebujesz wsparcia oraz zrozumienia

-     Chcesz uzyskać informację o formach wsparcia

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej oferujemy następujące formy pomocy:

-     Specjalistyczna pomoc psychologiczna i prawna rodzinom, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie

-     Poradnictwo socjalne

-     Spotkania z terapeutą uzależnień

-     Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców Torunia

-     Działania profilaktyczne oraz propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi

-     Współpraca z animatorami osiedlowymi

-     Grupy wsparcia dla kobiet uwikłanych w przemoc

-     Miejsca schronienia dla kobiet w sytuacji kryzysowej oraz matek z dziećmi, które
w związku z pojawieniem się kryzysu utraciły dach nad głową

-     Udzielanie bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie

-     Schronienie dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych

-     Organizacja spotkań rodzin biologicznych zgodnie z otrzymanym postanowieniem sądu

-     Całodobowe Wsparcie Telefoniczne dla mieszkańców Torunia 56-477-00-91lub 56-477-00-92

-     Telefon Zaufania 56-622-00-00czynny w godzinach od 19:00 – 21:00

-     Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży z możliwością umówienia się do specjalisty 516-500-600

-     Działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

-     Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodzin z problemem przemocy w rodzinie

-     Motywowanie i kierowanie sprawców przemocy w rodzinie do wzięcia udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym dla sprawców przemocy

-     Kontakt telefoniczny dla seniorów i organizacja wsparcia wolontariuszy

-     Kontakt telefoniczny i wsparcie dla osób w kwarantannie

-     Organizacja działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiazywania Problemów Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu

W związku z tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje z:

-     Policją

-     Strażą Miejską

-     Prokuraturą

-     Sądami

-     Szkołami

-     Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-     Organizacjami pozarządowymi

-     Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej

Jak skorzystać z pomocy Ośrodka

-     Wystarczy zgłosić się osobiście na dyżur lub skontaktować się telefonicznie. Podczas rozmowy z pracownikiem pełniącym dyżur ustalona zostanie forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów osoby zainteresowanej.

-     Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Torunia.