Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

(instytucja pomocy społecznej realizująca zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Toruń).

ul. Słowackiego 118A,

87-100 Toruń,

tel. sekretariat: 56- 65-08-562 i 63

centrala 56-65-08-565 do 66,  56-64-50-988

fax: 56-648-64-47

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Internetowe Centrum Pomocy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Telefon Zaufania: 56-622-00-00


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu udziela pomocy osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu:

- ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęskiżywiołowej lub ekologicznej.


Cele Ośrodka:

- Podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia bieżących potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, przy współudziale osób ubiegających się o udzielenie pomocy.

- Pomoc w doprowadzeniu do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, w miarę możliwości Ośrodka.

- Umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

- Pomoc dziecku i rodzinie odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej i w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb, w miarę możliwości Ośrodka.

- Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym


Podstawowe zadania Ośrodka:

·realizacja zadań własnych gminy i zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej;

·realizacja zadań pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat;

·realizacja zadań wynikających z programów rządowych i innych zadań powierzonych z zakresu pomocy społeczneji rehabilitacji społecznej;

·tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej;

·analiza i ocena zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej;

·przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;

·pobudzanie do aktywnego udziału w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej;

·aktywizowanie różnych środowisk do podejmowania działań samopomocowych, tworzenie lokalnego – środowiskowego systemu wsparcia;

·pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacjispołecznej osób niepełnosprawnych;

·prowadzenie spraw z zakresu organizowania opieki nad dzieckiem częściowo lubcałkowiciepozbawionym opiekirodzicielskiej;

·nadzór nad działalnościąjednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

·pomoc osobom, rodzinom i społecznościom będących ofiarami przemocy lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej;

·praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

·współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej;

·zapewnienieszkolenia, doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla kadry pomocy społecznej;

·realizacja zadań wynikających z innych ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej;

·sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.


OFERTA USŁUG W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

(ustawa o pomocy społecznej).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu realizuje zadania będące w gestii gminy oraz zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej:

-Praca socjalna.

-Bilet kredytowy.

-Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

-Pomoc rzeczowa , w tym na ekonomiczne usamodzielnienie.

-Sprawienie pogrzebu.

-Poradnictwo specjalistyczne.

-Interwencja kryzysowa.

-Schronienie.

-Posiłek.

-Niezbędne ubranie.

-Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy.

-Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia.

-Mieszkanie chronione.

-Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

-Opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

-Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

-Szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.


Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

-Zasiłek stały,

-Zasiłek okresowy,

-Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

-Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

-Pomoc dla rodzin zastępczych,

-Pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,

-Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.