Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

Konkursy


Aktualne konkursy


Prezydent Miasta Torunia działając na podstawie  art. 25 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U.       z 2009 r. nr 175 póz. 1362 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 póz. 1536 ze zmianami), ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację - w okresie od l stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  - zadania z  zakresu pomocy społecznej - dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony.


Ogłoszenie


Prezydent Miasta Torunia działając na podstawie art. 190 ust. l i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 poz. 887 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 ze zmianami), ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.01.2013 r. do 31. 12. 2015 r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla podmiotów wymienionych w art. 190 ust. l pkt. l i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.:
1.   organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
2.  osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

OgłoszenieOtwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  zadania z zakresu pomocy społecznej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówkach opiekuńczych, szpitalach i innych ośrodkach udzielających wsparcia społecznego, we wszystkie dni tygodnia.

Decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2012 roku w treści ogłoszenia dotyczącego realizacji zadania polegającego na:

a)      organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta z wyłączeniem miejsca pobytu w placówkach opiekuńczych, szpitalach i innych ośrodkach udzielających wsparcia społecznego we wszystkie dni tygodnia, w okresie od 1 stycznia 2103r. do 31 grudnia 2013 r.

wprowadza się w treści ogłoszenia w punkcie II następujące zmiany: słowo „planowaną” zamienia się na słowo „maksymalną”


Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla co najmniej 136 osób, w tym dla osób psychicznie chorych, osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2012 roku w treści ogłoszenia dotyczącego realizacji zadania polegającego na:

a)      prowadzeniu ośrodka wsparcia dla co najmniej 136 osób, w tym dla osób psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie  oraz osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych – w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

wprowadza się w treści ogłoszenia w punkcie II następujące zmiany: słowo „planowaną” zamienia się na słowo „maksymalną”Otwarty nabór partnera w celu zawiązania partnerstwa lokalnego z Gminą Miasta Toruń na udział w konkursie w ramach projektu „Rewitalizacja społeczna" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Zatrudnienie i Integracja Społeczna,  Działanie 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej.

Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy
Karta oceny
Zmiana Ogłoszenia
 


Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla  co najmniej 134 osób, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób niepełnosprawnych intelektualnie  i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Ogłoszenie
Załącznik - Rozporządzenie
 


Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówkach opiekuńczych, szpitalach i innych ośrodkach udzielających wsparcia społecznego, we wszystkie dni tygodnia. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ogłoszenie
Załącznik - Rozporządzenie
 


Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 485 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców,  w okresie od 1.01.2012 r do 31.12.2012 r.

Ogłoszenie
Załącznik - Rozporządzenie
Załącznik nr 3


Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.  zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla co najmniej 25 osób wymagających opieki, w formie dziennego domu pomocy społecznej. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.11.2011 r. do 31.12.2011 r.  zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Prowadzenie ośrodka wsparcia dla co najmniej 20 osób wymagających opieki, w formie dziennego domu pomocy społecznej. 

Ogłoszenie
Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty
Projekt umowy
Specyfikacja planowanych kosztów
Informacja o planowanych miesięcznych wynagrodzeniach
Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówkach opiekuńczych, szpitalach i innych ośrodkach udzielających wsparcia społecznego, we wszystkie dni tygodnia


Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.


Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór sprawozdaniaArchiwum konkursów


Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (dla minimum 539 dzieci).

Załącznik nr 1

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -


Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkaniaklienta we wszystkie dni tygodnia. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -


Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówkach opiekuńczych, szpitalach i innych ośrodkach udzielających wsparcia społecznego, we wszystkie dni tygodnia.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania podmiotu uprawnionego
pobierz -

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
pobierz -


Wzór umowy o zlecenie zadania.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -


Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla co najmniej 101 osób, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania podmiotu uprawnionego
pobierz -

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3


Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówkach opiekuńczych, szpitalach i innych ośrodkach udzielających wsparcia społecznego, we wszystkie dni tygodnia. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania podmiotu uprawnionego
pobierz -

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (dla minimum 541 dzieci).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania podmiotu uprawnionego
pobierz -

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla co najmniej 27 osób, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania podmiotu uprawnionego
pobierz -

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (dla minimum 511 dzieci).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania podmiotu uprawnionego
pobierz -

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla co najmniej 128 osób, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania podmiotu uprawnionego
pobierz -

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówkach opiekuńczych, szpitalach i innych ośrodkach udzielających wsparcia społecznego, we wszystkie dni tygodnia. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
pobierz -

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania podmiotu uprawnionego
pobierz -

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Wypoczynek letni dla dzieci w roku 2009.


Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Urzedu Zamówień Publicznych nr 80318 - 2009

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Wzór oferty -

Wzór sprawozdania-


Wzór oferty -

Wzór sprawozdania-