Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

Organizowanie usług pogrzebowych w 2011

Toruń, 2010-12-08 
Oa.3361.66 . 81/10

                 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na organizowanie usług pogrzebowych w roku 2011,  w trybie zapytania o cenę o:

 1.       Wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zakładu Pogrzebowego  „ALPA” Eugenia Aranowska z siedzibą w Toruniu przy ul. Podgórnej 16, z uwagi na fakt, iż wykonawca ten zaoferował najniższą cenę  spośród wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę tj.:

Z.H.U. SOTOR Usługi Pogrzebowe i Cmentarne s. c. Maria i Bartłomiej Sobczak z siedzibą w Toruniu przy ul. |Gen. Sowińskiego 9 a oraz Misterium s. c. Paulina Talarek, Dariusz  Obiala z siedzibą w Toruniu przy ul. Rydygiera 21.

 

Punktacja przyznana ofertom w kryterium cena:

Zakład Pogrzebowy „ALPA”  Eugenia Aranowska z siedzibą w Toruniu przy ul. Podgórnej 16                          - 100  pkt.

Misterium s.c. Paulina Talarek Dariusz Obiala z siedziba w Toruniu przy ul. Rydygiera 21                             - 71,15 pkt.

 

2.       Wykonawcy, którego oferta została odrzucona:

Z.U.H. SOTOR  Usługi Pogrzebowe i Cmentarne s. c. Maria i Bartłomiej Sobczak z siedzibą w Toruniu ul. Gen. Sowińskiego 9 a – na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy, z uwagi na to, że zawiera błędy w obliczeniu ceny. Zgodnie z Formularzem oferty każdy   wykonawca  miał obowiązek  przedstawić wyliczenie ceny poprzez wskazanie wartości usługi jako sumy  poszczególnych czynności składających się na usługę, będącą przedmiotem postępowania oraz podatku od  towarów i usług VAT. Podana przez wykonawcę w Formularzu oferty z dnia 4 grudnia 2010 r. wartość usługi jest inna (niższa),  aniżeli powstała w wyniku działania arytmetycznego polegającego na zsumowaniu wartości poszczególnych czynności wchodzących w skład usługi. Z uwagi na to, że w toku badania i oceny oferty powstały poważne wątpliwości jak oferta w tym względzie powinna być poprawiona, nie można było jej uznać jako oczywistą omyłką rachunkową ( art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy), którą zamawiający miałby obowiązek poprawić.

 

3.       Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta tj. nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 p.o. Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie
Kazimiera Janiszewska