Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Celem placówek opiekuńczo-wychowawczych jest zaspokojenie potrzeb dziecka poprzez sprawowanie całodobowej lub okresowej opieki i wychowania. Placówki zaspokajają potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne, a także zapewniają przysługujące świadczenia zdrowotne i dostęp do kształcenia w oparciu o odrębne przepisy.
MOPR sprawuje nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.
W świetle obowiązujących przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator mający na swym terenie placówki opiekuńczo-wychowawcze nie może odmówić przyjęcia dziecka z powiatu innego, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami.


Placówki opiekuńczo-wychowawcze nadzorowane przez MOPR


1. Centrum Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych „Młody Las" w Toruniu prowadzi obsługę administracyjno-ekonomiczną i organizacyjną placówek:

Typu interwencyjnego:
- Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 2 – ul. Sienkiewicza 12

Typu socjalizacyjnego:
- Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 1 – ul. Krasińskiego 74,
- Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 3 – ul. Bydgoska 74,
- Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 4 – ul. Donimirskiego 4,

 

2. Placówki opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego:
- Rodzinny Dom Dziecka ul. Rzepakowa 1/3,
- Dom Rodzinny ul. Smocza 11/13,
- Dom Rodzinny ul. Żytnia 28.

 

Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy na mocy postanowienia sądu przebywali w w/w instytucjach przez okres co najmniej roku, mogą liczyć na pomoc w następujących formach:
wsparcie finansowe:
a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
b) pomoc pieniężna na zagospodarowanie,
c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wysokość świadczenia uzależniona od okresu pobytu w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej i od rodzaju placówki,
praca socjalna:
a) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
b) pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
c) pomoc w tworzeniu i gromadzeniu niezbędnej dokumentacji urzędowej,
d) wsparcie w obszarze umiejętności społecznych,
e) wsparcie w uzyskaniu samodzielności ekonomicznej, społecznej i emocjonalnej.