Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Corocznie wnioski w tym zakresie rozpatrywane są po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po podjęciu przez Radę Miasta Torunia Uchwały o podziale tych środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

 

 

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (pobierz druk)
  • kopia ważnego orzeczenia o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności wydanym przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego tj. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, orzeczenia KIZ bądź orzeczenia lekarza orzecznika KRUS wydanego do 31.12.1997 r., a w przypadku niepełnosprawnych dzieci orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  • Fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup
  • potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze albo kopia zlecenia na zaopatrzenie przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 118A,
87-100 Toruń
tel. (56) 650-85-67

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.

Przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz.U. Nr 96 poz. 861, z 2003 roku z późn. zm).