Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się finansowane ze środków PFRON dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia, i tylko jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności (bariery techniczne i w komunikowaniu się) lub dotyczy osób mających trudności w poruszaniu się (bariery architektoniczne) będących właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadających zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 20% ceny brutto urządzenia lub usługi. Nie są pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się zostaną rozpatrzone po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po podjęciu przez Radę Miasta Torunia Uchwały o podziale tych środków.

 

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o dofinansowanie (pobierz druk)
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • kopia ważnego orzeczenia o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu)
 • kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób (oryginał do wglądu)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku:
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu) wraz ze zgodą administratora na przeprowadzenie prac
 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
 • opinia lekarza specjalisty, psychologa / pedagoga szkolnego lub z poradni pedagogiczno-psychologicznej (bariery w komunikowaniu się)
 • oferta cenowa od sprzedawcy(dotyczy zakupu sprzętu ).

Uwaga! Przyjmowane są wyłącznie wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 118A,
87-100 Toruń
tel. (56) 650-85-67

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przyjmowane są w każdym czasie, a rozpatrywane są wg kolejności wpływu. W celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków dokonuje się wizji lokalnej. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez MOPR środków wg kolejności na ustalonej liście. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosi do 80% średnich kosztów przedsięwzięcia, nie może jednak przekroczyć wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz.U. t.j. z 2015r. poz 926).