Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń - projekt EFS;

 
„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w Gminie Miasta Toruń”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w partnerstwie z Fundacją Agencji Służby Społecznej realizują projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”.
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest na terenie Gminy Miasta Toruń w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2020 roku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szeroko rozumianych usług opiekuńczych poprzez:

 • objęcie wsparciem 50 osób usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania,
 • objęcie usługami asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • utworzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych
 • objęcie usługami wspierającymi proces aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


 

W ramach projektu zostanie utworzone także Centrum Usług Środowiskowych. Będzie to miejsce wymiany informacji i doświadczeń, zarówno podmiotów działających w zakresie pomocy społecznej czy ochrony zdrowia na lokalnym rynku, jak również osób niesamodzielnych i osób z otoczenia osób niesamodzielnych, które będę korzystać z udzielanego w projekcie wsparcia.
 

Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu usług opiekuńczych i społecznych w lokalnej społeczności.
 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Pracy zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, spełniające jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, niemogące wykonać samodzielnie co najmniej jednej czynności dnia codziennego,
  • osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
 • osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


 

Mile widziane są osoby, które dodatkowo:

 • osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego,
 • są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi (w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi),
 • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • mieszkają na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w programie rewitalizacji.


 

W ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych na terenie Miasta Toruń.
 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Usługi asystenckie (Asystent Osoby Niepełnosprawnej).
 • Utworzenie klubu samopomocy w Czerniewicach.
  W ramach klubu świadczone będzie wsparcie dzienne dla wszystkich uczestników niesamodzielnych oraz usługi wspierające skierowane do osób z otoczenia osób niesamodzielnych, w tym rodziny, opiekunów, przyjaciół sąsiadów i wolontariuszy. Uzupełniająco będą realizowane usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obejmujące:
  • usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne i animacyjne wspierające aktywność obywatelską,
  • poradnictwo prawne i psychologiczne,
  • wsparcie indywidualne lub grupowe (grupy wsparcia).


 

Szczegółowy opis udzielanego wsparcia znajduje się w regulaminie.
 

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania, wypełnienia i przesłania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu formularza zgłoszeniowego.
 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.
 

Biuro projektu znajduje się w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Toruniu przy ul. Konopnickiej 13 (parter)
telefon kontaktowy: 518 445 948

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Oświadczenie uczestnika projektu