Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń - projekt EFS; vouchery żłobkowe; dofinansowanie niani (edycja 2)

logo RPO glowne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia zapraszają do udziału w projekcie.
 

Tytuł projektu:
„Wspieramy Mamy”
 

Termin realizacji:
01 styczeń 2018 r. – 30 czerwiec 2020 r.
 

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 200 osób (190 K i 10 M) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie 140 uczestników projektu (130 K i 10 M) bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe w okresie do 30.06.2020 r.
 

Opis projektu:
Projekt skierowany do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym na urlopach wychowawczych) lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Projekt obejmie wsparciem 200 osób (190 kobiet i 10 mężczyzn), w tym:

 • 140os. bezrobotnych lub biernych zawodowo (130 kobiet i 10 mężczyzn)
 • 60os. pracujących kobiet (powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub wychowawczym)

Osoby tu muszą zamieszkiwać, pracować lub uczyć się na terenie Miasta Torunia.

Rodzaje wsparcia:

 • vouchery (wsparcie finansowe) na żłobek (800 zł/m-c), klub dziecięcy i wynagrodzenie opiekuna dziennego (aktualna lista ze strony Urzędu Miasta Torunia) (600 zł/m-c) dla 100 osób
 • vouchery (wsparcie finansowe) wynagrodzenie niani (800 zł/m-c) dla 100 osób
 • działania aktywizacyjne i / lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe) dla 140 osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Okres finansowania voucherów: 12 miesięcy

Kryteria rekrutacji założone w projekcie:

  Kryteria obligatoryjne (ocena 0-1 [nie spełnia / spełnia])
 1. osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich / rodzicielskich / wychowawczych;
 2. osoby fizyczne, w rozumieniu KC, mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie Miasta Toruń (podmioty nie mogą być uczestnikami projektu)
 3. udokumentowanie opieki nad dzieckiem do lat 3
  Kryteria premiujące
 1. niskie kwalifikacje zawodowe lub brak kompetencji zawodowych: ocena +1 pkt;
 2. brak doświadczenia zawodowego: ocena +1 pkt;
 3. zarejestrowanie w PUP dla Miasta Torunia, jako osoba bezrobotna: ocena +1 pkt;
 4. korzystanie z pomocy społecznej, znajdowanie się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej: ocena +1 pkt;
 5. opiekowanie się dzieckiem do lat 3 w rodzinach wielodzietnych: ocena +1 pkt;

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu
 

 

Szczegółowych informacji udzielają oraz zapisy prowadzą:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13 (parter),
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00
Aleksandra Kalocińska Szumska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)
tel. 56 611 89 50
Agata Wołowska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)
tel. 56 611 89 43

 

Szczegółowe warunki rekrutacji, kryteria obligatoryjne i premiujące oraz wymagane na etapie rekrutacji dokumenty zostały określone w Zasadach rekrutacji do projektu „Wspieramy mamy”.
 
Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumentację rekrutacyjną, jednakże zwracamy uwagę, iż w Zasadach rekrutacji wskazano dodatkowe dokumenty, które muszą Państwo uzyskać i przedłożyć razem z kompletem dokumentów, chcąc potwierdzić swój status lub uzyskać punkty premiujące.
 

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU WM 8.4.1 AKTUALIZACJA
zał. nr 1 do ZR 8.4.1 WM - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
zał. nr 2 do ZR 8.4.1 WM - OSWIADCZENIE UP
zał. nr 3 do ZR 8.4.1 WM - OŚWIADCZENIE O KRYTERIACH OBLIGATORYJNYCH
zał. nr 4 do ZR 8.4.1 WM - ZAŚWIADCZENIE O URLOPIE
zał. nr 5 do ZR 8.4.1 WM - OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSÓB WYŁĄCZONYCH Z RYNKU PRACY
zał. nr 6 do ZR 8.4.1 WM - OŚWIADCZENIE O KWALIFIKACJACH, KOMPETENCJACH, DOŚWIADCZENIU

 


Informacji udziela również:
Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu
ul. Mazowiecka 49A tel. (56) 658 02 02
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
 

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet VIII „Aktywni na rynku pracy”
Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”
Poddziałanie 8.4.1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”
 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
 

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 3 009 966,76 zł
Kwota dofinansowania: 2 558 471,74 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasta Toruń
 


 

Listy rankingowe z posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej planowane jest na 28 lutego 2018 r.
Najpóźniej do 9 marca 2018. w tym miejscu zamieszczone zostaną listy rankingowa i rezerwowa.