Wspieramy Mamy. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń - projekt EFS; vouchery żłobkowe; dofinansowanie niani (edycja 2)

 • Drukuj

BIURO PROJEKTU: Toruń, Konopnickiej 13/1
adres korespondencyjny: Toruń, Konopnickiej 13/1
telefon: 56 611 89 46
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

status wniosku o refundację - nabór 2020
(tylko wnioski oczekujące na refundację)

 

 

 

status wniosku o refundację - nabór 2020
(wszystkie zarejestrowane wnioski)

 

 

Nabór 2020

 

W naborze 2020 wsparciem obejęte zostanie 100 osób (95 kobiet i 5 mężczyzn), w tym:

 • 70 os. bezrobotnych, biernych zawodowo i powracających na rynek pracy po urlopie wychowawczym wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (65 kobiet i 5 mężczyzn)
 • 30 os. pracujących kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim

Osoby te muszą zamieszkiwać, pracować lub uczyć się na terenie Miasta Torunia.

Rodzaje wsparcia:

 • vouchery (wsparcie finansowe) na żłobek, klub dziecięcy i wynagrodzenie opiekuna dziennego (aktualna lista ze strony Urzędu Miasta Torunia)
 • vouchery (wsparcie finansowe) wynagrodzenie niani
 • działania aktywizacyjne wspomagające proces powrotu na rynek pracy (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne)

Maksymalny okres finansowania voucherów: do 15 miesięcy (nie dłużej jednak niż do zakończenia projektu)

Maksymalna kwota wsparcia na jedno dziecko: do 9600 (żłobek / niania) lub do 7200 (klub dziecięcy / opiekun dzienny)

 

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnianie wszystkich trzech obligatoryjnych kryteriów rekrutacji łącznie:

 • osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich / rodzicielskich / wychowawczych;
 • osoby fizyczne, w rozumieniu KC, mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie Miasta Toruń (podmioty nie mogą być uczestnikami projektu)
 • udokumentowanie opieki nad dzieckiem do lat 3

Więcej szczegółow dotyczących warunków udziału w projekcie i orefowanego wsparcia znajduje się
w "Zasadach realizacji wsparcia"
(wersja 20210610 do druku / do czytania online).
Należy zapoznać się z nimi przed przystąpieniem do składania wniosku.
 

Procedura rekrutacyjna została opisana w "Zasadach rekrutacji"
(wersja 20200731 do druku / do czytania online).
Należy zapoznać się z nimi przed przystąpieniem do składania wniosku.
 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
(wersja 20200728 do druku / do czytania online.
Należy zapoznać się z nim przed przystąpieniem do składania wniosku.
 

Inne oświadczenia potrzebne na dalszym etapie rekrutacji:

obligatoryjne (dla każdego Kandydata)

jeśli dotyczy

dodatkowo:

 • osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy:
  - zaświadczenie z PUP
 • osoby korzystające z pomocy społecznej, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej:
  - zaświadczenie / kopia decyzji z MOPR

 

2022-06-01:
Informujemy, iż zwolniły się 2 miejsca w grupie osób przebywających na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

Złóż wniosek rekrutacyjny - nabór uzupełniający

 

 

Ranking wniosków rekrutacyjnych - nabór uzupełniający

 

 

Ranking wniosków rekrutacyjnych - nabór 2020

 

 

 

 

 

Wzory dokumentów do pobrania

 

oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej - aktualizacja 05.10.2020

wzór karty aktywności zawodowej - aktualizacja 05.10.2020

oświadczenie o zmianach sytuacyjnych - aktualizacja 05.10.2020

wzór rachunku niani - aktualizacja 05.10.2020

wzór wniosku o refundację - aktualizacja 20.01.2022

rezygnacja z uczestnictwa w projekcie - aktualizacja 05.10.2020

 


 

FAQ. Odpowiedzi najczęściej zadawane pytania

 

 


 

 

Nabór 2018

 


 

 

Opis projektu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia zapraszają do udziału w projekcie.
 

Tytuł projektu:
„Wspieramy Mamy”
 

Termin realizacji:
01 styczeń 2018 r. – 31 sierpnia 2022 r.
 

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 330 osób (315 K i 15 M) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 15 miesięcy oraz zaangażowanie 231 uczestników projektu (216 K i 15 M) bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe w okresie do 31.03.2022 r.
 

Opis projektu:
Projekt skierowany do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym na urlopach wychowawczych) lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Projekt obejmie wsparciem 330 osób (315 kobiet i 15 mężczyzn), w tym:

 • 231os. bezrobotnych lub biernych zawodowo (216 kobiet i 15 mężczyzn)
 • 99os. pracujących kobiet (powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub wychowawczym)

Osoby tu muszą zamieszkiwać, pracować lub uczyć się na terenie Miasta Torunia.

Rodzaje wsparcia:

 • vouchery (wsparcie finansowe) na żłobek (do 800 zł/m-c/dziecko), klub dziecięcy i wynagrodzenie opiekuna dziennego (aktualna lista ze strony Urzędu Miasta Torunia) (do 600 zł/m-c/dziecko)
 • vouchery (wsparcie finansowe) wynagrodzenie niani (do 800 zł/m-c/dziecko)
 • działania aktywizacyjne i / lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe) dla 140 osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Maksymalny okres finansowania voucherów: do 15 miesięcy (nie dłużej jednak niż do zakończenia projektu)

Maksymalna kwota wsparcia na jedno dziecko: do 9600 (żłobek / niania) lub do 7200 (klub dziecięcy / opiekun dzienny)

 

Kryteria rekrutacji założone w projekcie:

  Kryteria obligatoryjne (ocena 0-1 [nie spełnia / spełnia])
 1. osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich / rodzicielskich / wychowawczych;
 2. osoby fizyczne, w rozumieniu KC, mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie Miasta Toruń (podmioty nie mogą być uczestnikami projektu)
 3. udokumentowanie opieki nad dzieckiem do lat 3
  Kryteria premiujące
 1. niskie kwalifikacje zawodowe lub brak kompetencji zawodowych: ocena +1 pkt;
 2. brak doświadczenia zawodowego: ocena +1 pkt;
 3. zarejestrowanie w PUP dla Miasta Torunia, jako osoba bezrobotna: ocena +1 pkt;
 4. korzystanie z pomocy społecznej, znajdowanie się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej: ocena +1 pkt;
 5. opiekowanie się dzieckiem do lat 3 w rodzinach wielodzietnych: ocena +1 pkt;

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu
 

 

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet VIII „Aktywni na rynku pracy”
Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”
Poddziałanie 8.4.1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”
 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
 

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 3 009 966,76 zł
Kwota dofinansowania: 2 558 471,74 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasta Toruń