Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej - projekt EFS

Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej
 
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo,
Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Toruń, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2020 r.

 

Celem projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego

80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób. W ramach projektu oferujemy m.in.:

 • kursy, szkolenia i staże zawodowe,
 • doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • zajęcia warsztatowe i aktywizacyjne,
 • zajęcia animacyjne,
 • terapię psychologiczną.

 

Dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m.in. opiekunów faktycznych i prawnych, rodziny, wolontariuszy, przyjaciół, sąsiadów) zorganizujemy warsztaty, doradztwo prawne, działania środowiskowe i integracyjne oraz grupę samopomocową.

 

Projekt skierowany jest do 120 osób z następujących grup odbiorców:

 • 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
  • 32 osób bezrobotnych, znajdujących się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy),
  • 16 osób biernych zawodowo i nie poszukujących pracy w momencie przystąpienia do projektu (w tym osoby niepełnosprawne);
  • 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (a nie są osobami bezrobotnymi z tzw. grupy osób oddalonych od rynku pracy);
 • 40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opiekunowie faktyczni i prawni, rodzina, wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi).

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby nieaktywne zawodowo, pochodzące w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta.

 

Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby:

 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • korzystające ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina),
 • zamieszkujące na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji,
 • kobiety.

 

W projekcie realizowane będą zindywidualizowanie i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. W ramach projektu będą podejmowane działania z udziałem instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym.

 

Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Wsparcie w ramach projektu koncentrowane będzie na osobie i jej potrzebach, nie zaś na rozwijaniu usług.

 

Projekt uwzględnia sytuację na lokalnym rynku pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.

 

Projekt zakłada efektywność społeczną na poziomie 34% oraz efektywność zatrudnieniową na poziomie 25% i 12% (osoby z niepełnosprawnościami).

 

Całkowita wartość projektu: 1 594 128,51 PLN
Kwota dofinansowania: 1 355 009,23 PLN
Wkład własny pieniężny Gminy Miasta Toruń: 239 119,28 PLN

 

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-Maja 40c, 87-100 Toruń

 

Biuro projektu:
87-100 Toruń, ul. Konopnickiej 13
Koordynator projektu: Anna Troczyńska
tel. 56 611-89-48
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji

Deklaracja

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie osoby z otoczenia

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Zapraszamy także na naszą stronę na Facebook

 

Listy rankingowe

lista rankingowa 2019-04-12

lista rankingowa 2019-04-19

lista rankingowa 2019-05-02

lista rankingowa 2019-05-13

lista rankingowa 2019-05-21

lista rankingowa 2019-06-07

lista rankingowa 2019-07-01

lista rankingowa 2019-07-11

lista rankingowa 2019-07-18

lista rankingowa 2019-08-20

lista rankingowa 2019-09-23

lista rankingowa 2019-09-30

lista rankingowa 2019-10-14

lista rankingowa 2019-10-17

lista rankingowa 2019-10-22

lista rankingowa 2019-10-30

lista rankingowa 2019-11-25

lista rankingowa 2019-12-06

lista rankingowa 2019-12-31

lista rankingowa 2020-01-30

lista rankingowa 2020-02-17