Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2010)

30 czerwca 2010  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

W roku 2010 ponownie połączone zostały dwa poddziałania projektów systemowych POKL

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dzięki aneksowi uruchomiona została kolejna edycja Projektu „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Poddziałanie: 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Wartość projektu:

1 461 649,00 zł

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa i Budżet Gminy Miasta Toruń.

Kwota dofinansowania:

1 308 175,85 zł

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Czas realizacji:

1.04.2010 r. - 31.12.2010 r.

Cele:

Główny:

Aktywizacja społeczna i zawodowa 363 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystającym ze wsparcia MOPR – poprzez wykorzystanie kontraktu socjalnego oraz programu aktywności lokalnej

Szczegółowe:

 • pobudzenie aspiracji zawodowych i życiowych 363 beneficjentów i beneficjentek ostatecznych, poprzez realizację zadań z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, pracy socjalnej, zasiłków  i pomocy w naturze.
 • podwyższenie kompetencji społecznych 363 beneficjentów i beneficjentek ostatecznych poprzez realizację zadań z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym.

Grupa docelowa:

Działaniami w ramach projektu objętych zostało 363 beneficjentów MOPR m.in.:

 • osoby z rodzin z problemem alkoholowym,
 • młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • ofiary przemocy,
 • osoby zajmujące się dziećmi niepełnosprawnymi,
 • młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR.

Główne działania:

 • 13 podprojektów w ramach Klubu Integracji Społecznej, w tym 1 projekt obejmujący Program Aktywności Lokalnej,
 •  1 podprojekt w ramach kontraktów socjalnych zawartych z beneficjentami,

Projekt zakładał również działania o charakterze środowiskowym, których głównym zadaniem jest integracja środowiska lokalnego lub grup społecznych oraz wspólne działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rezultaty:

Rezultaty twarde:

 • podpisanie 323 kontraktów socjalnych;
 • 254 osoby zakończą udział w projekcie w ramach aktywnej integracji
 • podpisanie 40 porozumień w ramach PAL
 • 217 osób uczestniczących w projekcie będą stanowiły kobiety
 • 226 beneficjentów zrealizuje pełen cykl zadań zawartych w ramach kontraktu socjalnego
 • 28 beneficjentów zrealizuje pełen cykl przewidziany w PAL

 Rezultaty miękkie:

 • Zadowolenie z udziału w projekcie 70 % kobiet, które ukończą udział w projekcie
 • Zwiększenie motywacji u 70% beneficjentów, którzy ukończą udział w projekcie
 • Podniesienie poziomu samooceny u 70% beneficjentów, którzy ukończą udział w projekcie
 • Podniesienie poziomu aspiracji życiowych i zawodowych u 70% beneficjentów, którzy ukończą udział w projekcie