Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2008)

TYTUŁ PROJEKTU

Motywacja - Odpowiedzialność – Praca - Rozwój: MOPR Toruń

PROGRAM OPERACYJNY

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1

WARTOŚĆ PROJEKTU

991 178,12 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa, Budżet Gminy.


KWOTA DOFINANSOWANIA


887 104,42 zł

REALIZATOR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

CEL

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPR

GRUPA DOCELOWA

198 beneficjentów, którzy sposobami niezatrudnionymi w tym 20 osób niepełnosprawnych oraz 9 osób w wieku 15-25 lat.

GŁÓWNE DZIAŁANIA

Realizacja 8 bloków szkoleniowo aktywizujących w tym m.in.:

- „Szkoła Rodzica”,

- szkolenia z zakresu pielęgnacji terenów zielonych

- szkolenia remontowo budowlane,

- szkolenie gastronomiczne,

- kursy dokształcające,

- zajęcia z doradca, zawodowym, psychologiem, pedagogiem, terapeuta ds. uzależnień.

CZAS REALIZACJI

01.05.2008 – 31.12.2008

REZULTATY

ZAKŁADANE REZULTATY TWARDE:

- podpisanych 198 kontraktów socjalnych

- 5 osób ukończy szkolenia z zakresu pielęgnacji terenów zielonych

- 5 osób ukończy szkolenie remontowo budowlane

- 5 osób ukończy szkolenie gastronomiczne

- 5 osób ukończy warsztaty psychologiczne oraz z doradztwa zawodowego

- 5 osób ukończy szkolenie w zakresie poszukiwania pracy

- 5 osób ukończy szkolenie w zakresie prowadzenia usług porządkowych

- 5 osób ukończy zajęcia „Szkoła rodzica”

- 5 osób ukończy szkolenie komputerowe

- kurs obsługi wózków widłowych ukończy 50% BO biorących w nim udział

- 50% BO ukończy projekt

 ZAKŁADANE REZULTATY MIĘKKIE:

- Rozwój zdolności motywacyjnych u 70% BO, którzy ukończyli projekt

- Zwiększenie zaufania we własne siły u 70% BO, którzy ukończyli projekt

- Wzrost motywacji i aspiracji zawodowych u co najmniej 50% BO, którzy ukończyli projekt

- Zadowolenie z udziału w projekcie u 70% BO, którzy ukończyli projekt

WARTOŚĆ DODANA: przygotowany projekt pozwali na rozszerzenie oferty MOPR, który bez wsparcia finansowego z EFS nie mógłby być zrealizowany. Połączenie pracy socjalnej, działań szkoleniowo aktywizujących oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym pozwoli BO na przełamanie barier, które przyczyniają się do ich wykluczenia społecznego. Zaproponowane w projekcie działania nie występowały do tej pory w ofercie Ośrodka.