Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Aktywna Mama, aktywny Tata - projekt EFS

BIURO PROJEKTU:
adres: Toruń, Konopnickiej 13/1
adres korespondencyjny: Toruń, Konopnickiej 13/1
telefon: 56 611 89 46
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
czynne w godzinach od 7:30 do 15:30 (we wtorek do 16:00, w piątek do 15:00)

 

 
Sprawdź status wniosku o refundację (tylko wnioski oczekujące na refundację)
 

 
Sprawdź status wniosku o refundację (wszystkie zarejestrowane wnioski)
 

 

 


 

nabór uzupełniający (marzec 2021)

 

zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zmiany do zasad rekrutacji i uczestnictwa (1)

zmiany do zasad rekrutacji i uczestnictwa (2)

klauzula RODO

 


 

nabór II (styczeń 2020)

 


 

Aktualności

 


 

31 maj 2021
Okres trwania projektu został wydłużony do 31.12.2021 r. Osoby, spełniające warunki kwalifikujące do przedłużenia zawartej umowy, otrzymają stosowne aneksy. Nie wymaga to podejmowania żadnych dodatkowych działań ze strony Uczestnika projektu.

Szczegóły

 


 

07 maj 2021
W 20. tygodniu br. wznowimy wypłaty wypłaty refundacji kosztów opieki.

 


 

30 marzec 2021
Czasowo zawieszamy wypłaty refundacji. Wypłaty zostaną wznowione niezwłocznie po otrzymaniu od lidera projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu kolejnej transzy środków na ten cel. Wstępny termin to pierwsza połowa maja 2021.

 


 

04 sierpień 2020
W sekcji Dokumenty i instrukcje opublikowaliśmy nowy wzór formularza wniosku refundacyjnego, który obowiązywać będzie od wniosków za sierpień (składanych między 01 a 15 września). Jednocześnie z dniem 15 sierpnia wzór wniosku o refundację oznaczony numerem wersji 20200515 staje się wzorem nieaktualnym.

 


 

10 czerwiec 2020
W związku z powtarzającymi się pytaniami w sekcji FAQ zamieściliśmy informację, w jaki sposób wyliczyć kwotę wynagrodzenia netto, którą należy wypłacić niani.

 


 

08 czerwiec 2020
Prosimy NIE DOŁĄCZAĆ do wniosków o refundację oryginałów faktur ze żłobka / klubu dziecięcego, oryginałów rachunków wystawionych przez nianię, potwierdzeń zapłaty itp. Do wniosku należy dołączać KOPIE tych dokumentów, a oryginały zachować do kontroli zgodnie z par. 6 umowy o refundację.

 


 

02 czerwiec 2020
Wniosek o refundację na formularzu w wersji po 15.05.2020
W po każdej frazie "kwota:" należy wpisać odpowiednią kwotę. Pozostawienie tych miejsc bez uzupełnienia będzie traktowane jako błąd formalny i zostaną Państwo poproszeni o uzupełnienie braków.

 


 

28 maj 2020
Przelew należności z innego rachunku bankowego, niż wskazany w umowie.
W przypadku dokonania płatności za usługi niani, żłobka, klubu dziecięcego, a także przy płatności do ZUS i US z rachunku bankowego innego, niż wskazany w umowie, należy do wniosku o refundację dołączyć oświadczenie zawierające informację, do kogo należy rachunek bankowy, z którego dokonano płatności, z określeniem stopnia pokrewieństwa oraz informacją o rozdzielności majątkowej bądź jej braku.

 


 

22 maj 2020
Przed złożeniem wniosku o refundację zwróćcie Państwo uwagę na to, czy rachunek niani jest zgodny z treścią umowy zawartej między opiekunami dziecka (rodzicami) a nianią.

 


 

20 maj 2020
Wysłaliśmy dziś do Państwa wiadomość poprzez pocztę elektroniczną. Osoby, które takiej wiadomości nie otrzymały, proszone są o kontakt mailowy.

 


 

15 maj 2020

 • Zmieniliśmy adres e-mail dedykowany dla projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.
  Nowy adres to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Przy okazji chcielibyśmy zweryfikować / zaktualizować bazę danych kontaktowych.
  W związku z tym prosimy o przesłanie na nowy adres wiadomości zawierającej numer umowy, imię, nazwisko oraz pesel Uczestnika Projektu, a także numer telefonu. Prosimy w temacie wiadomości wpisać słowo "weryfikacja"
  Podany numer telefonu i adres mailowy, z którego zostanie wysłana wiadomość, zostaną przypisane do Uczestnika i od tego momentu służyć będą do kontaktu z Państwem.
  Prosimy także dodać nasz adres mailowy do listy zaufanych nadawców, ponieważ część systemów pocztowych potraktuje wiadomości wysyłane przez nas jako spam, ze względu na fakt, iż przekazując Państwo informacje, wysyłamy w krótkim czasie dużą ilość wiadomości o identycznej treści.
 • W sekcji Dokumenty i instrukcje zamieściliśmy nowe wersje rachunku niani oraz wniosku o refundację. Nowe wzory dokumentów obowiązywać będą od wniosków za maj (składanych pomiędzy 01.06 a 15.06). Użycie nieaktualnych formularzy skutkować będzie prośbą o powtórne złożenie wniosku z użyciem nowych formularzy. Prosimy zwrócić na to uwagę.
  Jeśli napotkają Państwo trudności przy wypełnianiu druków, prosimy kierować pytania / sugestie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dopiskiem "sugestie" w temacie, postaramy się wówczas przygotować instrukcję ułatwiającą prawidłowe wypełnienie druków, bądź też zamieścimy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w sekcji FAQ.

 


 

 


 

Dokumenty i instrukcje

 


 

FAQ. Odpowiedzi najczęściej zadawane pytania

 


 

Informacje o projekcie

 

amat

Projekt „ Aktywna Mama, aktywny Tata” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Priorytet 8 „Aktywni na rynku pracy”, Działanie 8.4 „ Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”, Poddziałanie 8.4.1 „ Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”.
 
Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 12 922 277,50 zł
Kwota dofinansowania: 12 276 163,62 zł
Wkład własny: 646 113,88 zł
Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 3 669 000 zł
Kwota dofinansowania: 3 393 906 zł
Wkład własny: 275 094 zł

< >

Tytuł projektu: Aktywna Mama, aktywny Tata

 

Beneficjenci projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Partnerzy projektu:

 • Gmina Miasta Toruń / MOPR Toruń, PUP dla Miasta Torunia
 • Gmina Miasta Bydgoszcz / MOPS Bydgoszcz, PUP Bydgoszcz
 • Gmina Miasta Grudziądz / MOPR Grudziądz, PUP Grudziądz
 • Powiat Inowrocławski / PCPR Inowrocław, PUP Inowrocław
 • Powiat Włocławski / PUP Włocławek
 • Gmina Miasta Włocławek / MOPR Włocławek

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 12 922 277,50 zł

Kwota dofinansowania: 12 276 163,62 zł

Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie 300 Uczestników Projektu bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe w okresie do 30.03.2021 r.

Uczestnicy projektu: osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Oferowane formy wsparcia: Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem:

 • w żłobku;
 • w klubie dziecięcym;
 • wynagrodzenia opiekuna dziennego;
 • pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani.

Ponadto dla osób biernych zawodowo przewidziano wsparcie aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające powrót na rynek pracy w formie:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego;
 • poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkoleń zawodowych.