Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2011)

Dane za rok 2011

27czerwca 2010  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W związku z tym rozpoczynamy realizację kolejnej edycji projektu systemowego.


Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"
Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 

Wartość projektu:
1 750 729,00 

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa i Budżet Gminy Miasta Toruń

Kwota dofinansowania:
1 566 902,45 zł

Czas realizacji:
1.04.2011 r. - 31.12.2011 r.

Cele:


Główny:


Podniesienie aktywności 409 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w rozwiązywaniu problemów, z jakimi się borykają.

Szczegółowe:

 • Podwyższenie kompetencji społecznych i zawodowych beneficjentów i beneficjentek MOPR Toruń.
 •  Podniesienie wiedzy na temat sposobów prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i relacjach partnerskich.
 • Podniesienie wiedzy na temat możliwości i sposobów rozwiązywania problemów we współpracy ze społecznością lokalną.

Grupa docelowa:
Działaniami w ramach projektu objętych zostanie 409 podopiecznych  MOPR m.in.:

 • osoby z rodzin z problemem alkoholowym;
 • osoby niepełnosprawne;
 • młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • ofiary przemocy;
 • osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR;
 • młode matki.

Główne działania:

Wsparcie podopiecznych Ośrodka w ramach 17 podprojektach, m.in.:

 • Program Aktywności Lokalnej.
 • Klub Integracji Społecznej dla młodych matek.
 • Szkoła Rodzica.
 • Szkolenie w zakresie podniesienia umiejętności opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.