Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rodzina w Centrum 3

logo RPO glowne 

Tytuł projektu:
Rodzina w Centrum 3

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet IX „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”
Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”

Realizator:
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy:
- 3 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

- Toruńskie Centrum Usług Społecznych
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
- 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 19 330 603,60 zł
Kwota dofinansowania:  16 431 013,06 zł


Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 1 703 670,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 514 320,0 zł
Wkład własny: 189 350,00 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Uchwała nr 9/345/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2021r.

Uchwała nr 3/91/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022r.

Termin realizacji:
1.01.2021 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:
Zadanie 1. Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanej jako element procesu aktywizacji społecznej.
1.  Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne.
3.  Specjalistyczne poradnictwo – logopedyczne.
4.  Mediacje rodzinne.
5.  Superwizja rodzin zastępczych i naturalnych.
6.  Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.
7.  Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie
8.  Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie.
9.  Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.
10.  Warsztaty „Moje Emocje”.

Zadanie 2. Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym.
1. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
2. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

Zadanie 3. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
1. Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.


Ponadto specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnieni w projekcie kierują dzieci i ich rodziny na diagnozę i terapię FASD do Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” z siedzibą w Toruniu.

Rezultaty- kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,

- poprawę relacji w rodzinie,

- równe szanse rozwoju dzieci,

- zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy,

- wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:
Biuro projektu
ul. Konopnickiej 13/1, 87 -10 Toruń
tel. 56 611 89-51

 plakrwc3new