Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Bank Inicjatyw Społecznych

logo RPO glowne 

Bank Inicjatyw Społecznych

 

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

 

Projekt realizowany jest przez
Gminę Miasta Toruń, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
w okresie od 1.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

 

Celem projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób. W ramach projektu oferujemy m.in.:

 1. Dla uczestników projektu:
  • zajęcia z animatorem lokalnym,
  • warsztaty w zakresie inicjatyw lokalnych,
  • zajęcia warsztatowe i aktywizacyjne,
  • grupy samopomocowe,
  • terapię psychologiczną i rodzinną,
  • doradztwo zawodowe,
  • kursy, szkolenia i staże zawodowe,
  • pośrednictwo pracy.
 2. Dla osób z otoczenia uczestników projektu:
  • warsztaty,
  • doradztwo prawne,
  • działania środowiskowe i integrujące,
  • grupy samopomocowe.

 

Projekt skierowany jest do 120 osób z następujących grup odbiorców:

 • 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
  • 62 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (a nie są osobami bezrobotnymi z tzw. grupy osób oddalonych od rynku pracy);
  • 16 osób biernych zawodowo i nie poszukujących pracy w momencie przystąpienia do projektu (w tym osoby niepełnosprawne);
 • 40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opiekunowie faktyczni i prawni, rodzina, wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi).

 

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby nieaktywne zawodowo, pochodzące w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta.

Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby:

 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • korzystające ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina),
 • zamieszkujące na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji,
 • kobiety.

 

W projekcie realizowane będą zindywidualizowanie i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. W ramach projektu będą podejmowane działania z udziałem instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym.
Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.
Projekt zakłada efektywność społeczną na poziomie 34% oraz efektywność zatrudnieniową na poziomie 25% i 12% (osoby z niepełnosprawnościami).

 

Koszt całkowity: 2 769 086,79 zł
Kwota dofinansowania: 2 353 723,77 zł
Wkład własny: 415 363,02 zł

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 118A, 87-100 Toruń

Biuro projektu:
87-100 Toruń, ul. Konopnickiej 13
Koordynator projektu: Sara Jakubowska
tel. 510-492-776
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy również na naszego Facebooka