Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2021

 

 

 

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2021

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

Celem głównym programu, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi. W ramach programu opiekunowie mają możliwość skorzystania z doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki.
Udział w programie jest bezpłatny.

 

W ramach programu można skorzystać z następującego wsparcia:

  • usługi w ramach pobytu dziennego – dla 55 osób (w tym 50 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), w tym 20% uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach pobytu dziennego;
  • usługi w ramach pobytu całodobowego – dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 20% uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
  • specjalistyczne poradnictwo – dla 35 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 10 godzin specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki.

Rekrutacja trwa od 9 czerwca do 2 lipca 2021 r.

 

W celu zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do programu członek rodziny lub opiekun prawny wypełnia:

a) kartę zgłoszenia do programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021
b) klauzulę informacyjną
c) dodatkowo kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM*

 

Dokumenty, o którym mowa powyżej, wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (poświadczoną za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć do siedziby
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konopnickiej 13/1 w Toruniu
w godzinach pracy ośrodka,
tj. poniedziałek, środa, czwartek: 07:30-15:30, wtorek 07:30-16:00, piątek 07:30-15:00.

Dokumenty złożyć można także za pomocą skrzynki ePUAP_MOPR_Torun z dopiskiem "Opieka wytchnieniowa".

 

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 334 303,59 zł

Całkowita wartość: 433 311,26 zł

 

*W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny(skali FIM), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.
Karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń, uczestnicy programu posiadający tę Kartę, będą mieć pierwszeństwo.

 

Więcej informacji o programie w oficjalnym serwisie rządowym

 

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dział Strategii i Programów Społecznych

ul. Konopnickiej 13/1

tel. 56 611-89-47

tel. 56 611-89-50

 

Fot. Małgorzata Litwin