Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Akademia Wiedzy

logo RPO glowne 

 

plakat informacyjny 

 

Tytuł projektu:
Akademia Wiedzy

 

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”
Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”

 

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

 

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 48 920,00 zł
Kwota dofinansowania: 46 288,00 zł
Wkład własny: 2 632,00 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
05.05.2021r.

 

Termin realizacji:
1.09.2021 r. – 28.02.2022 r.

 

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz.
 
Projekt jest skierowany do:

 • 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS),
 • 20 osób z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

 

Rodzaje wsparcia:

 • spotkania edukacyjne dla dzieci z klas IV-VIII – ( zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego),
 • porady psychologiczne,
 • grupowe zajęcia pt. „Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych”,
 • warsztaty innowacyjne pt. „Jak uczyć się zdalnie”, „Jestem twoim nauczycielem”

 

Planowane rezultaty:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u których wzrosła aktywność społeczna – 10
 • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 20
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym- 20
 • Liczba osób u których wzrosła efektywność społeczna – 10
 • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 20

 

Dane kontaktowe realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13/1, 87-100 Toruń
www.mopr.torun.pl