Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022

 

 

 

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022

 

 

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Celem głównym programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki nad osobami zależnymi.
 
Udział w programie jest bezpłatny.

 

W ramach programu można skorzystać z następującego wsparcia:

  • usługi w ramach pobytu dziennego – dla osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
  • usługi w ramach pobytu całodobowego – dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;

Rekrutacja trwa od 1 marca do 31 marca 2022 r.

 

W celu zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do programu członek rodziny lub opiekun prawny wypełnia:

a) kartę zgłoszenia do programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022
b) klauzulę informacyjną
c) dodatkowo kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM*

 

Dokumenty, o którym mowa powyżej, wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dostarczyć do siedziby
Toruńskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Konopnickiej 13/1 w Toruniu
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.

 

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 828 240,71 zł

Całkowita wartość zadania: 828 240,71 zł

 

*W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny(skali FIM), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.
Karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń, uczestnicy programu posiadający tę Kartę, będą mieć pierwszeństwo.

 

Więcej informacji o programie w oficjalnym serwisie rządowym

 

Kontakt:
 

Toruńskie Centrum Usług Społecznych

ul. Konopnickiej 13/1

tel. 56 611 89 44

tel. 56 611 89 42

tel. 512 073 113

 

Fot. Małgorzata Litwin