Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracyprojekt realizowany w ramach

 

 

Sektorowego Programu Operacyjnego

Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006

 

 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 

Działanie 1.6: Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 

Schemat A: Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy 

 

 Skrócony opis projektu 

       
Głównym celem projektu jest przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy.
       
Dla osiągniecia celu konieczne będzie przeprowadzenie działań inicjujących zmianę postaw beneficjentów ostatecznych. Specyfika grupy polega na pasywności nie tylko na rynku pracy, ale także w szeroko rozumianym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
       
W zwiazku z tym obok szkoleń bezpośrednio przygotowujących do wejścia na rynek pracy w projekcie przewidziano działania aktywizujące kobiety w życiu kulturalnym.
        
Grupa będzie liczyła 40 kobiet, powyżej 35 roku życia, które korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, a także są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

 

Termin realizacji projektu

 
1 wrzesień 2005 – 30 listopad 2006

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
80% kosztów kwalifikowanych projektu pochodzi z funduszy unijnych