Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń - projekt EFS; kluby samopomocy dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, Starówka i Wrzosy

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pod nazwą "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w partnerstwie z RC fundacją konsultingu i rehabilitacji oraz Fundacją Gospodarczą Pro Europa.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie 4 klubów samopomocy na terenie Miasta Torunia:

 • Klub na Bydgoskim Przedmieściu prowadzony przez RC fundację konsultingu i rehabilitacji
 • Klub na Starym Mieście prowadzony przez Fundację Gospodarczą Pro Europa
 • Klub na Podgórzu prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Klub na Wrzosach prowadzony na zlecenie MOPR przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

 

Kluby powstaną w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności dla 40 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz w ramach usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla 40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Kluby funkcjonować będą w ramach projektu do 30.06.2018 r. oraz w ramach zachowania trwałości projektu w okresie 2-lat od daty zakończenia projektu.

 

Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu usług społecznych w zakresie świadczenia usług w lokalnej społeczności umożliwiając niezależne życie w środowisku lokalnym osobom niesamodzielnym, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie.
Projekt realizowany jest do 30.06.2018 r.

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Pracy zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, spełniające jedno z poniższych kryteriów:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, niemogące wykonać samodzielnie co najmniej 1 czynności dnia codziennego
  • osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 
Mile widziane są osoby, które dodatkowo:

 1. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywościowa
 2. doświadczone są wielokrotnym wykluczeniem społecznym
 3. osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego

 

W ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • Utworzenie 4 klubów samopomocy na terenie Miasta Toruń.
 • Usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej.
 1. Spotkania edukacyjne – w wymiarze 105 godzin w każdym klubie samopomocy.
 2. Spotkania informacyjne – w wymiarze 105 godzin w każdym klubie samopomocy.
 3. Spotkania animacyjne – w wymiarze 105 godzin w każdym klubie samopomocy.
 4. Spotkania terapeutyczne - w wymiarze 105 godzin w każdym klubie samopomocy.
 5. Porady prawne – w wymiarze 126 godzin dla uczestników wszystkich klubów samopomocy.
 6. Porady psychologiczne – w wymiarze 126 godzin dla uczestników wszystkich klubów samopomocy.
 7. Wsparcie indywidualne – w wymiarze 126 godzin dla uczestników wszystkich klubów samopomocy.
 8. Wsparcie grupowe – w wymiarze 240 godzin dla uczestników wszystkich klubów samopomocy.
 9. Spotkania edukacyjne dla otoczenia osób niesamodzielnych przebywających w klubach samopomocy w wymiarze 5 godzin w każdym klubie samopomocy.
 10. Spotkania informacyjne dla otoczenia osób niesamodzielnych przebywających w klubach samopomocy w wymiarze 5 godzin w każdym klubie samopomocy.
 11. Spotkania terapeutyczne dla otoczenia osób niesamodzielnych przebywających w klubach samopomocy w wymiarze 5 godzin w każdym klubie samopomocy.
 12. Spotkania animacyjne dla otoczenia osób niesamodzielnych przebywających w klubach samopomocy w wymiarze 5 godzin w każdym klubie samopomocy.


Szczegółowy opis udzielanego wsparcia znajduje się w regulaminie (do pobrania tu).

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania, wypełnienia i przesłania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie formularza zgłoszeniowego (do pobrania tu).

 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

 

Biuro projektu znajduje się w:
  Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
  w Toruniu 
  przy ul. Konopnickiej 13 (parter) 
  telefon kontaktowy: 517 038 413

 

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 października 2016 r.
Nr UM_SE.433.1.048.2016
 

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 626 312,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 461 252,00 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasta Toruń
 

 

 

Bezpośredni kontakt do klubów:

 • Klub na Bydgoskim Przedmieściu - 795 456 653
 • Klub na Starym Mieście - 533 665 336
 • Klub na Podgórzu - 517 038 413
 • Klub na Wrzosach - 56 654 92 79