Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rodzina w Centrum - projekt Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego.
 

Czytaj więcej...

"Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu uczestniczy we wdrażaniu pilotażowego projektu mającego na celu przetestowanie opracowanych standardów usług pomocy i integracji społecznej. W Toruniu projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne "CISTOR".

e01.jpge02.jpge03.jpge04.jpge05.jpge06.jpge07.jpge08.jpge09.jpge10.jpg

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2011)

Dane za rok 2011

27czerwca 2010  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W związku z tym rozpoczynamy realizację kolejnej edycji projektu systemowego.


Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"
Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 

Wartość projektu:
1 750 729,00 

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa i Budżet Gminy Miasta Toruń

Kwota dofinansowania:
1 566 902,45 zł

Czas realizacji:
1.04.2011 r. - 31.12.2011 r.

Cele:


Główny:


Podniesienie aktywności 409 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w rozwiązywaniu problemów, z jakimi się borykają.

Szczegółowe:

 • Podwyższenie kompetencji społecznych i zawodowych beneficjentów i beneficjentek MOPR Toruń.
 •  Podniesienie wiedzy na temat sposobów prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i relacjach partnerskich.
 • Podniesienie wiedzy na temat możliwości i sposobów rozwiązywania problemów we współpracy ze społecznością lokalną.

Grupa docelowa:
Działaniami w ramach projektu objętych zostanie 409 podopiecznych  MOPR m.in.:

 • osoby z rodzin z problemem alkoholowym;
 • osoby niepełnosprawne;
 • młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • ofiary przemocy;
 • osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR;
 • młode matki.

Główne działania:

Wsparcie podopiecznych Ośrodka w ramach 17 podprojektach, m.in.:

 • Program Aktywności Lokalnej.
 • Klub Integracji Społecznej dla młodych matek.
 • Szkoła Rodzica.
 • Szkolenie w zakresie podniesienia umiejętności opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2010)

30 czerwca 2010  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

W roku 2010 ponownie połączone zostały dwa poddziałania projektów systemowych POKL

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dzięki aneksowi uruchomiona została kolejna edycja Projektu „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Poddziałanie: 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Wartość projektu:

1 461 649,00 zł

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa i Budżet Gminy Miasta Toruń.

Kwota dofinansowania:

1 308 175,85 zł

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Czas realizacji:

1.04.2010 r. - 31.12.2010 r.

Cele:

Główny:

Aktywizacja społeczna i zawodowa 363 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystającym ze wsparcia MOPR – poprzez wykorzystanie kontraktu socjalnego oraz programu aktywności lokalnej

Szczegółowe:

 • pobudzenie aspiracji zawodowych i życiowych 363 beneficjentów i beneficjentek ostatecznych, poprzez realizację zadań z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, pracy socjalnej, zasiłków  i pomocy w naturze.
 • podwyższenie kompetencji społecznych 363 beneficjentów i beneficjentek ostatecznych poprzez realizację zadań z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym.

Grupa docelowa:

Działaniami w ramach projektu objętych zostało 363 beneficjentów MOPR m.in.:

 • osoby z rodzin z problemem alkoholowym,
 • młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • ofiary przemocy,
 • osoby zajmujące się dziećmi niepełnosprawnymi,
 • młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR.

Główne działania:

 • 13 podprojektów w ramach Klubu Integracji Społecznej, w tym 1 projekt obejmujący Program Aktywności Lokalnej,
 •  1 podprojekt w ramach kontraktów socjalnych zawartych z beneficjentami,

Projekt zakładał również działania o charakterze środowiskowym, których głównym zadaniem jest integracja środowiska lokalnego lub grup społecznych oraz wspólne działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rezultaty:

Rezultaty twarde:

 • podpisanie 323 kontraktów socjalnych;
 • 254 osoby zakończą udział w projekcie w ramach aktywnej integracji
 • podpisanie 40 porozumień w ramach PAL
 • 217 osób uczestniczących w projekcie będą stanowiły kobiety
 • 226 beneficjentów zrealizuje pełen cykl zadań zawartych w ramach kontraktu socjalnego
 • 28 beneficjentów zrealizuje pełen cykl przewidziany w PAL

 Rezultaty miękkie:

 • Zadowolenie z udziału w projekcie 70 % kobiet, które ukończą udział w projekcie
 • Zwiększenie motywacji u 70% beneficjentów, którzy ukończą udział w projekcie
 • Podniesienie poziomu samooceny u 70% beneficjentów, którzy ukończą udział w projekcie
 • Podniesienie poziomu aspiracji życiowych i zawodowych u 70% beneficjentów, którzy ukończą udział w projekcie

 

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2009)

17 czerwca 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał nowy aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

W bieżącym roku połączone zostały dwa poddziałania projektów systemowych POKL

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Dzięki aneksowi uruchomiona została kolejna edycja Projektu „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
CELE PROJEKTU:
 

Cel główny projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPR.

Cel szczegółowy I: Pobudzenie aspiracji zawodowych i życiowych beneficjentów ostatecznych.

Cel szczegółowy II: Podwyższenie kompetencji życiowych beneficjentów ostatecznych.

 

BENEFICJENCI PROJEKTU:

 

1) W roku 2009 działaniami w ramach projektu objętych zostanie 342 beneficjentów Ośrodka.

Również w tym roku zostanie zrealizowanych:

- 7 podprojektów dotyczących Programów Aktywności Lokalnej,

- 8 podprojektów w ramach zawartych z beneficjentami kontraktami socjalnymi,

- Klub Integracji Społecznej,

- zadania w centrum Integracji Społecznej.

 

2) Wsparcie otrzymają m.in. beneficjenci:

- nastoletnie matki

- osoby z rodzin z problemem alkoholowym

- młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

- ofiary przemocy

- sprawcy przemocy

- osoby zajmujące się dziećmi niepełnosprawnymi

- młodzież z placówek opiekuńczo – wychowawczych

- osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR.

 

Projekt zakłada również działania o charakterze środowiskowym, których głównym zadaniem jest integracja środowiska lokalnego lub grup społecznych oraz wspólne działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

KOSZT REALIZACJI PROJEKTU:


Ogólny koszt projektu wynosi 1 849 970,00 zł, z czego 1 655 723,15 zł to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 194 246,85 zł stanowią wkład własny projektu.

 
REZULTATY PROJEKTU:

           

Rezultaty twarde:

1)      podpisanie 342 kontraktów socjalnych;

2)      83 beneficjentów zrealizuje pełen cykl zadań w Programach Aktywności Lokalnej;

3)      69 beneficjentów zrealizuje pełen cykl działań w ramach kontraktów socjalnych;

4)      42 beneficjentów zrealizuje pełen cykl działań w Klubach integracji społecznej;

5)      12 beneficjentów zrealizuje pełen cykl zadań przewidzianych w Centrum Integracji Społecznej.

 

Rezultaty miękkie:

1)      zwiększenie motywacji do działania u 70% beneficjentów kończących projekt;

2)      zadowolenie z udziału w projekcie u 70% beneficjentów kończących projekt;

3)      podniesienie poziomu samooceny u 70% beneficjentów kończących projekt;

4)      nabycie umiejętności pracy w zespole lub pracy indywidualnej u 70% beneficjentów kończących projekt;

5)      podniesienie poziomu aspiracji życiowych i zawodowych u 70% beneficjentów kończących projekt.