Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Krok do przodu

„Krok do przodu”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2020 – 31.08.2021 r.

Czytaj więcej...

Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom- testowanie modelu wsparcia

plakat projektCelem projektu jest poprawa działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wypracowanego w projekcie „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi” w ramach pierwszego etapu konkursu ogłoszonego dla Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej...

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - projekt EFS

logo RPO glowne

Opis projektu:
Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 01.03.2020-31.12.2021.

Czytaj więcej...

Zdrowi i aktywni

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 201 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu do 31.05.2021r. w oparciu o program zawierający pogłębioną analizę w zakresie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej będących pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia.

Czytaj więcej...

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Podgórskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II

Celem projektu jest wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego podobszaru Podgórz stanowiącego część obszaru zdegradowanego miasta Torunia poprzez inwestycję w infrastrukturę niezbędną do realizacji działań o charakterze społecznym.

Czytaj więcej...