Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2008)

TYTUŁ PROJEKTU

Motywacja - Odpowiedzialność – Praca - Rozwój: MOPR Toruń

PROGRAM OPERACYJNY

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1

WARTOŚĆ PROJEKTU

991 178,12 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa, Budżet Gminy.


KWOTA DOFINANSOWANIA


887 104,42 zł

REALIZATOR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

CEL

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPR

GRUPA DOCELOWA

198 beneficjentów, którzy sposobami niezatrudnionymi w tym 20 osób niepełnosprawnych oraz 9 osób w wieku 15-25 lat.

GŁÓWNE DZIAŁANIA

Realizacja 8 bloków szkoleniowo aktywizujących w tym m.in.:

- „Szkoła Rodzica”,

- szkolenia z zakresu pielęgnacji terenów zielonych

- szkolenia remontowo budowlane,

- szkolenie gastronomiczne,

- kursy dokształcające,

- zajęcia z doradca, zawodowym, psychologiem, pedagogiem, terapeuta ds. uzależnień.

CZAS REALIZACJI

01.05.2008 – 31.12.2008

REZULTATY

ZAKŁADANE REZULTATY TWARDE:

- podpisanych 198 kontraktów socjalnych

- 5 osób ukończy szkolenia z zakresu pielęgnacji terenów zielonych

- 5 osób ukończy szkolenie remontowo budowlane

- 5 osób ukończy szkolenie gastronomiczne

- 5 osób ukończy warsztaty psychologiczne oraz z doradztwa zawodowego

- 5 osób ukończy szkolenie w zakresie poszukiwania pracy

- 5 osób ukończy szkolenie w zakresie prowadzenia usług porządkowych

- 5 osób ukończy zajęcia „Szkoła rodzica”

- 5 osób ukończy szkolenie komputerowe

- kurs obsługi wózków widłowych ukończy 50% BO biorących w nim udział

- 50% BO ukończy projekt

 ZAKŁADANE REZULTATY MIĘKKIE:

- Rozwój zdolności motywacyjnych u 70% BO, którzy ukończyli projekt

- Zwiększenie zaufania we własne siły u 70% BO, którzy ukończyli projekt

- Wzrost motywacji i aspiracji zawodowych u co najmniej 50% BO, którzy ukończyli projekt

- Zadowolenie z udziału w projekcie u 70% BO, którzy ukończyli projekt

WARTOŚĆ DODANA: przygotowany projekt pozwali na rozszerzenie oferty MOPR, który bez wsparcia finansowego z EFS nie mógłby być zrealizowany. Połączenie pracy socjalnej, działań szkoleniowo aktywizujących oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym pozwoli BO na przełamanie barier, które przyczyniają się do ich wykluczenia społecznego. Zaproponowane w projekcie działania nie występowały do tej pory w ofercie Ośrodka.

 

Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracyprojekt realizowany w ramach

 

 

Sektorowego Programu Operacyjnego

Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006

 

 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 

Działanie 1.6: Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 

Schemat A: Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy 

 

 Skrócony opis projektu 

       
Głównym celem projektu jest przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy.
       
Dla osiągniecia celu konieczne będzie przeprowadzenie działań inicjujących zmianę postaw beneficjentów ostatecznych. Specyfika grupy polega na pasywności nie tylko na rynku pracy, ale także w szeroko rozumianym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
       
W zwiazku z tym obok szkoleń bezpośrednio przygotowujących do wejścia na rynek pracy w projekcie przewidziano działania aktywizujące kobiety w życiu kulturalnym.
        
Grupa będzie liczyła 40 kobiet, powyżej 35 roku życia, które korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, a także są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

 

Termin realizacji projektu

 
1 wrzesień 2005 – 30 listopad 2006

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
80% kosztów kwalifikowanych projektu pochodzi z funduszy unijnych 

Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w pracy socjalnej

 

 

 

projekt realizowany w ramach

 

 

Sektorowego Programu Operacyjnego

Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006

 

 

Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 

Działanie 1.5: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 

Schemat A: Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

 
Skrócony opis projektu 

 

Głównym celem projektu jest wypracowanie nowej formy pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Toruniu.

Dla osiągnięcia założonego celu niezbędne jest kompleksowe przeszkolenie 80-ciu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, instytucji pomocy społecznej Gminy Miasta Toruń. 

 Szkolenia obejmować będą następujące obszary tematyczne: Metoda Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), Praca ze społecznością ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Tworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz osób wykluczonych społecznie, Komunikacja interpersonalna i społeczna, Praca poprzez projekty, Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz szkolenie praktyczne w formie wizyty studyjnej.

 Dzięki programowi szkoleń pracownicy MOPR zostaną teoretycznie i praktycznie przygotowani do planowania i wykonywania nowych zadań w środowisku lokalnym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności i optymalnego wykorzystania zasobów społeczności lokalnej oraz do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

 Termin realizacji projektu

  

1 sierpień 2005 – 31 lipiec 2007

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
80% kosztów kwalifikowanych projektu pochodzi z funduszy unijnych.