Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w pracy socjalnej

 

 

 

projekt realizowany w ramach

 

 

Sektorowego Programu Operacyjnego

Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006

 

 

Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 

Działanie 1.5: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 

Schemat A: Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

 
Skrócony opis projektu 

 

Głównym celem projektu jest wypracowanie nowej formy pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Toruniu.

Dla osiągnięcia założonego celu niezbędne jest kompleksowe przeszkolenie 80-ciu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, instytucji pomocy społecznej Gminy Miasta Toruń. 

 Szkolenia obejmować będą następujące obszary tematyczne: Metoda Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), Praca ze społecznością ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Tworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz osób wykluczonych społecznie, Komunikacja interpersonalna i społeczna, Praca poprzez projekty, Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz szkolenie praktyczne w formie wizyty studyjnej.

 Dzięki programowi szkoleń pracownicy MOPR zostaną teoretycznie i praktycznie przygotowani do planowania i wykonywania nowych zadań w środowisku lokalnym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności i optymalnego wykorzystania zasobów społeczności lokalnej oraz do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

 Termin realizacji projektu

  

1 sierpień 2005 – 31 lipiec 2007

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
80% kosztów kwalifikowanych projektu pochodzi z funduszy unijnych.