Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń - projekt EFS; vouchery żłobkowe; dofinansowanie niani

Mieszkasz w Toruniu?
Jesteś rodzicem dziecka w wieku do lat 3?
Przebywasz na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym?
Jesteś osobą bezrobotną?
Wracasz do pracy lub chcesz wrócić do aktywności zawodowej?

 

W ramach projektu oferujemy:
- finansowanie opieki nad dzieckiem (zatrudnienie   niani lub voucher na żłobek) przez okres do   12 miesięcy
- wsparcie w znalezieniu pracy w postaci   pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego
- szkolenia zawodowe dostosowane do   indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Czytaj więcej...

Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń - projekt EFS; kluby samopomocy dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, Starówka i Wrzosy

W ramach projektu powstały kluby samopomocy, w których osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, mogą spędzać przedpołudnia.

W ramach klubów zapewniona jest opieka terapeuty zajęciowego i animatora, którzy organizują uczestnikom atrakcje i dla ducha, i dla ciała.

Uczestnicy otrzymują również ciepły dwudaniowy posiłek w porze obiadowej.

Średnio raz w tygodniu organizowane są zajęcia edukacyjne, informacyjne, animacyjne i terapeutyczne prowadzone przez specjalnie w tym celu zapraszanych specjalistów z danej dziedziny.

 

Chętnych zapraszamy.
 

 

Czytaj więcej...

Rodzina w Centrum - projekt Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego.
 

Czytaj więcej...

"Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu uczestniczy we wdrażaniu pilotażowego projektu mającego na celu przetestowanie opracowanych standardów usług pomocy i integracji społecznej. W Toruniu projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne "CISTOR".

e01.jpge02.jpge03.jpge04.jpge05.jpge06.jpge07.jpge08.jpge09.jpge10.jpg

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2011)

Dane za rok 2011

27czerwca 2010  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W związku z tym rozpoczynamy realizację kolejnej edycji projektu systemowego.


Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"
Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 

Wartość projektu:
1 750 729,00 

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa i Budżet Gminy Miasta Toruń

Kwota dofinansowania:
1 566 902,45 zł

Czas realizacji:
1.04.2011 r. - 31.12.2011 r.

Cele:


Główny:


Podniesienie aktywności 409 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w rozwiązywaniu problemów, z jakimi się borykają.

Szczegółowe:

 • Podwyższenie kompetencji społecznych i zawodowych beneficjentów i beneficjentek MOPR Toruń.
 •  Podniesienie wiedzy na temat sposobów prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i relacjach partnerskich.
 • Podniesienie wiedzy na temat możliwości i sposobów rozwiązywania problemów we współpracy ze społecznością lokalną.

Grupa docelowa:
Działaniami w ramach projektu objętych zostanie 409 podopiecznych  MOPR m.in.:

 • osoby z rodzin z problemem alkoholowym;
 • osoby niepełnosprawne;
 • młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • ofiary przemocy;
 • osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR;
 • młode matki.

Główne działania:

Wsparcie podopiecznych Ośrodka w ramach 17 podprojektach, m.in.:

 • Program Aktywności Lokalnej.
 • Klub Integracji Społecznej dla młodych matek.
 • Szkoła Rodzica.
 • Szkolenie w zakresie podniesienia umiejętności opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.