Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rodzina w Centrum 3

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się zwiększenia dostępu do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Czytaj więcej...

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2021

PROGRAM
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
- edycja 2021

 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta.

Czytaj więcej...

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2021

PROGRAM
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
- edycja 2021

 

Celem głównym programu, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi.

Czytaj więcej...

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Gmina Miasta Toruń jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, zaś Realizatorem ze strony GMT jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. W projekcie jest łącznie 79 partnerów z całego województwa kujawsko – pomorskiego. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Czytaj więcej...

Skuteczna aktywizacja – przyszłość rewelacja

           „Skuteczna aktywizacja – przyszłość rewelacja”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczął realizację projektu pn. „SKUTECZNA AKTYWIZACJA – PRZYSZŁOŚĆ REWELACJA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2020 – 30.09.2022r.

Czytaj więcej...