Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

DOBRE PRAKTYKI W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MIASTA TORUŃ Kwiecień 2016 rok

DOBRE PRAKTYKI W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY   W RODZINIE W GMINIE MIASTA TORUŃ

Kwiecień 2016 rok.

Lp.

Przykłady dobrych praktyk

Charakterystyka realizowanych działań

Na terenie miasta Torunia działania interwencyjne  związane z problemem przemocy w rodzinie   monitorowane są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu.

I.

Struktura i organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu

1.      W Gminie Miasta Toruń w skład Zespołu Interdyscyplinarnego (…) wchodzi poza ustawowo określonymi  przedstawicielami służb i organizacji pozarządowych przedstawiciel Straży Miejskiej w Toruniu oraz Prokuratury Rejonowej w Toruniu.

2.      W Gminie Miasta Toruń w skład Zespołu Interdyscyplinarnego (…) wchodzą pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

3.      Systematyczne, cykliczne (raz w miesiącu) spotkania Zespołu interdyscyplinarnego (…)

4.      Powoływanie grup roboczych do każdej wpływającej do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego (…) „Niebieskiej karty – A”

5.      Cykliczne spotkania grup roboczych.

6.      Zatrudnienie pracownika do administracyjnej obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego (…)

7.      Wystandaryzowanie dokumentacji

8.      Rejonizacja pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej

9.      Połączenie funkcji kierownika ZIK i przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego (…)

10.  Umiejscowienie siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego (…) w siedzibie Zespołu Interwencji kryzysowej, MOPR.

11.  Elastyczność i otwartość członków zespołu Interdyscyplinarnego na poszukiwanie nowych rozwiązań.

Uczestnictwo przedstawiciela Straży Miejskiej w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego (…) daje możliwość współpracy z innymi służbami w zakresie wdrażania i koordynowania modelu interwencji opartej na procedurze „Niebieskie Karty” . Uzyskana wiedza i doświadczenie jest pomocna w prowadzeniu działań Straży Miejskiej promujących podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców Torunia w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

Uczestnictwo prokuratora w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ułatwia działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty”,  które leżą również w kompetencji Prokuratury Rejonowej w Toruniu.

Pracownicy  Zespołu Interwencji Kryzysowej (przygotowani do pracy z rodzinami gdzie występuje przemoc i pracujący całodobowo) są jednocześnie członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i koordynatorami grup roboczych do prowadzonej procedury „Niebieskie Karty”. Prowadzą poszczególne procedury „Niebieskie Karty” tj. koordynują pracą grup roboczych, prowadzą dokumentację, udzielają bezpośredniej pomocy i wsparcia. Osoby te są więc bezpośrednio zaangażowane i odpowiedzialne za konkretną prowadzoną procedurę „Niebieskie Karty” w rodzinie od początku do końca.

Praktyka ta umożliwia nieograniczony i natychmiastowy dostęp do specjalistów  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szybkie i kompleksowe działania na rzecz rodzin w których jest podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego mają ustawowy obowiązek odbywać posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W naszej praktyce Zespół Interdyscyplinarny (…) spotyka się przynajmniej raz w miesiącu. 

Podczas spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego (…) omawiane są zarówno kwestie związane z diagnozowaniem zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Torunia jak i kolejno wszystkie sprawy w których prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”. Decyzja o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” podejmowana jest większością głosów członków Zespołu Interdyscyplinarnego (…).

Wymiana doświadczeń i wspólne podejmowanie decyzji przyczynia się do wzrostu skuteczności i odpowiedzialności za  podejmowane działania.

Ustawowo, w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach zespół może tworzyć grupy robocze. W naszej praktyce, do każdej wpływającej do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego (…) „Niebieskiej Karty – A” przewodnicząca powołuje grupę roboczą, której przewodniczy koordynator, będący jednocześnie pracownikiem ZIK i członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego (…)

Dobra praktyką jest to, że do grupy roboczej zawsze powoływany jest dzielnicowy, pracownik socjalny, w przypadku występowania w rodzinie dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym powoływany jest wychowawca lub pedagog, jeżeli rodzina objęta jest kontrolą wychowania – kurator Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich, w przypadku gdy  rodzina korzysta ze wsparcia asystenta rodziny również asystent rodziny. Dodatkowo, gdy osoba podejrzana o stosowanie przemocy w rodzinie ma dozór kuratora, to do grupy roboczej również powoływany jest kurator do spraw wykonywania orzeczeń w sprawach karnych.

Ta dobra praktyka pozwala na  lepszą diagnozę rodziny, stworzenie planu pracy i podział obowiązków. Umożliwia wymianę doświadczeń, sprawny przepływ informacji między członkami powoływanych grup roboczych.

Ta dobra praktyka usprawniła przepływ informacji do członków Zespołu, uporządkowała dokumentację. Pracownik administracyjny rejestruje i rozdziela bieżącą korespondencję. Zajmuje się administrowaniem prac Zespołu, ma kontakt ze wszystkimi członkami i prowadzi dokumentację w tym zakresie.

Dobrą praktyka jest wystandaryzowanie wzorów pism dot. Procedury „Niebieskie Karty” tj. powołania członków grupy roboczej, wezwania dla osób wskazanych jako osoba stosująca przemoc, zaproszenia dla osób wskazanych jako osoby doświadczające przemocy, notatki miesięcznych sprawozdań z wizyt i działań członków grupy roboczej (szczególnie pracownika socjalnego i dzielnicowego), protokół zakończenia procedury.

Wystandaryzowanie dokumentacji ułatwiło sprawne jej generowanie, uporządkowało dokumentację i ułatwiło dostęp do ważnych danych o rodzinie.

Pracownicy przyporządkowani do konkretnych rejonów współpracują z pracownikami socjalnymi z rejonów w diagnozowaniu ewentualnej przemocy w rodzinie, służą pracownikom socjalnym  wsparciem i poradnictwem. Ta dobra praktyka służy efektywniejszej współpracy z pracownikami socjalnymi z Działu Pomocy Środowiskowej.

Kierownik ZIK i przewodnicząca w jednej osobie daje możliwość bezpośredniej i natychmiastowej współpracy z pracownikami ZIK, będącymi koordynatorami grup roboczych i członkami Zespołu. Gwarantuje szybkość przekazywania dokumentów i informacji oraz podejmowania decyzji, podpisywania dokumentów.

Ta dobra praktyka, daje to możliwość skrócenia do minimum terminu wpływu Niebieskiej Karty bezpośrednio do Przewodniczącej Zespołu i natychmiastową kontynuację działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu bezpośrednio realizujący zadania w ramach procedury „Niebieskie Karty” mają bezpośredni, całodobowy dostęp do dokumentacji.

Stałe poszukiwanie rozwiązań i sposobów udoskonalenia procedur i działań (prowadzenie dokumentacji,  wypracowanie wzorów pism, wzoru notatki dla członków grup roboczych, procedur funkcjonowania i spotkań grup roboczych). Ta dobra praktyka usprawnia pracę  i pozwala na szybsze dotarcie z pomocą. Standaryzacja usług.

II

Oferta pomocowa

1.      Baza pomocowa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zespole Interwencji Kryzysowej MOPR:

·         Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej

·         Projekt pn. Konflikty w rodzinie – zagrożenia i szanse ich rozwiązania

·         Telefon Zaufania

·         Dyżury psychiatry

·         Dyżury psychologa

·         Dyżury prawnika

2.      Całodobowa dostępność do specjalistów Zespołu Interwencji kryzysowej

3.      Całodobowe schronienie dla osób doznających przemocy

4.      Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci przebywających w Hostelu ZIK.

Dobrą praktyką jest stworzenie możliwości dla osób i rodzin z problemem przemocy w rodzinie skorzystania w jednym miejscu z pomocy psychologicznej, konsultacji psychiatrycznej, prawnej, udziału w grupie wsparcia, w zajęciach dot. profilaktyki przemocy.  Proponowana oferta pomocowa jest kompleksowa i daje możliwość oddziaływania na różne problemy rodzin, gdzie występuje przemoc lub zagrożonych zjawiskiem przemocy.

W związku z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” wyraźnie dało się zauważyć, że wiele spraw kwalifikowanych jako przemoc było konfliktem w rodzinie. Dlatego, też stworzono projekt, którego celem  jest nauczenie konstruktywnych sposobów rozwiazywania konfliktów w rodzinie jako profilaktyka zachowań przemocowych. Jest to nowa oferta funkcjonująca od 2016r.

Dobrą praktyką jest to, że Zespół Interwencji Kryzysowej działa całodobowo 7 dni w tygodniu, także w święta; podobnie jak i Policja, służba zdrowia.  Współpraca służb i działania odbywają się bez zbędnej zwłoki, niezależnie od pory dnia. Klienci mogą skorzystać z natychmiastowej, całodobowej pomocy w ramach interwencji kryzysowej.

Zespół Interwencji Kryzysowej prowadzi hostel, który udziela całodobowej pomocy w formie schronienia  dla osób i rodzin, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Dobrą praktyką jest możliwość udzielenia bezzwłocznie bezpiecznego schronienia i objęcie specjalistyczną pomocą.

Objęcie małoletnich przebywających w Hostelu wsparciem specjalistycznym  w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie wpływa na lepsze rozumienie sytuacji oraz poszerzenie umiejętności społecznych.

III. Oferta szkoleniowa

1.      Organizowanie przez Zespół Interwencji Kryzysowej i Zespół Interdyscyplinarny (…) szkoleń dla członków grup roboczych

2.      Wspólny udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniach i konferencjach dot. procedury „Niebieskie Karty”

Szkolenia z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie oraz procedury „Niebieskie Karty” skierowane do pedagogów, asystentów rodziny , dzielnicowych, kuratorów umożliwia usystematyzowanie wiedzy i wypracowanie wzajemnych relacji  pozwalających na skuteczniejszą pomoc, dzielenie doświadczeniami.

Wspólne uczestnictwo członków zespołu Interdyscyplinarnego (…) w szkoleniach i konferencjach to dobra praktyka, która stwarza możliwość pogłębienia wiedzy, dzielenia się doświadczeniami z innymi oraz integrację.

IV. Monitorowanie zjawiska przemocy

na terenie Gminy Miasta Torunia i inne działania profilaktyczne oraz informacyjne.

1.      Sporządzenie „Mapy przemocy” z podziałem na poszczególne dzielnice miasta Torunia.

2.      Wydanie i rozpowszechnienie ulotek dot. oferty pomocowej Zespołu Interwencji Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3.      Współpraca ze szkołami w zakresie profilaktyki i informacji

4.      Prowadzenie przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego (…) spotkań z uczniami i studentami.

5.      Informowanie o pracach Zespołu Interdyscyplinarnego (…)

6.      Włączanie się w kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania przemocy

Zebranie danych statystycznych z trzech ostatnich lat pozwoliło na sporządzenie „Mapy przemocy”, która obrazuje liczbę prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” w poszczególnych dzielnicach Torunia.

Uzyskane informacje wykorzystywane są do przygotowywania i wdrażania różnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w poszczególnych dzielnicach Torunia.

Dobrą praktyką jest rozpowszechnianie ulotek informujących o ofercie pomocowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Torunia.

Straż Miejska w Toruniu stworzyła i przeprowadziła program szkolenia rad pedagogicznych pn. „Procedura Niebieskiej Karty w szkole”.  W trakcie zajęć pedagodzy zapoznali się z charakterystycznymi cechami różnych form przemocy wobec dzieci, podstawami prawnymi podejmowanych działań, a także procedurą „Niebieskie Karty” w przypadku podejrzenia przemocy.

Podobne działania podejmował również w ramach swoich kompetencji Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego (…) prowadzą w toruńskich szkołach pogadanki na temat przemocy w rodzinie, udzielając jednocześnie informacji o miejscach gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc oraz o procedurze „Niebieskie Karty”. Poszerza to świadomość społeczną i uwrażliwia na zjawisko przemocy.

Zamieszczenie na stronie internetowej Straży Miejskiej w Toruniu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu informacji o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu.

Udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego (…) w:

·         Kampanii dotyczącej przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec kobiet „On Bilion Rising”.

·         Ogólnopolskim „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

·         Kampanii społecznej Rzecznika praw Dziecka „Bicie, czas z tym skończyć”.