Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Informacja o Zespole Interdyscyplinarnym ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm. )gmina realizuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego.
W dniu 28 grudnia 2011 roku Zarządzeniem nr 455 Prezydenta Miasta Torunia został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W dniu 24 czerwca 2015 roku Zarządzeniem nr 160 Prezydenta Miasta Torunia został powołany nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W skład 18 osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego (…) wchodzą przedstawiciele:

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu,
  • Wydziału Edukacji UM w Toruniu,
  • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu,
  • Prokuratury Rejonowej w Toruniu,
  • Kuratorskiej Służby Sądowej w Toruniu,
  • Komendy Miejskiej Policji w Toruniu,
  • Straży Miejskiej w Toruniu,
  • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Tormed” w Toruniu,
  • TC „Caritas”.


Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w gminie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego obejmuje w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, a także inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego mają ustawowy obowiązek odbywać posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grup robocze. W praktyce Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Toruniu spotyka się co miesiąc, a do prowadzenia poszczególnych procedur „Niebieskie Karty” zawsze powoływane są grupy robocze, koordynowane przez jednego z członków Zespołu. W skład grup roboczych wchodzą zawsze pracownik socjalny i dzielnicowy Policji , jeśli w rodzinie są małoletnie dzieci do grup powoływani są również pracownicy placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci z rodzin objętych procedurą oraz inni specjaliści znający sytuację rodziny.


„Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie” – art. 9d.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.