Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 listopada 2015 r.

 

MOPR w Toruniu informuje, że na mocy Rozp. Rady Ministrów 7.08.2015 r. w spr. wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1238), od dnia 1 listopada 2015 r. ulega zmianie próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wysokość niektórych świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 764,00 zł.

 Wysokość zasiłku rodzinnego będzie wynosiła miesięcznie:

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

 Zmieni się także wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka będzie przysługiwał w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00zł na wszystkie dzieci.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej będzie wynosiła 90,00 zł miesięcznie.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego będzie wynosił miesięcznie:
  • 80, 00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 100, 00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania będzie wynosił:
  • 105,00 zł miesięcznie na dziecko, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
  • 63,00 zł miesięcznie na dziecko, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

 Wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2015/2016, rozpoczynający się
od 1 listopada 2015 r., można składać
od 1 września 2015 r.

 

Komunikat "Aktywny Samorząd"

pfronakt sam

 

K O M U N I K A T

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przypomina wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym, że w dniu 30 sierpnia 2015 r. upływa termin naboru wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny samorząd".

Dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

► kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),

► szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),

► utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),

► zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),

► utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),

► utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
W sytuacjach wyjątkowych Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku.
Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego opisu i udokumentowania przyczyn uchybienia terminu.
Wnioski należy składać w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR - siedziba Ośrodka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c ( pok.nr 10, 16 i 17 w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku).

 

Lato Dzieci na Wiśle

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu od wielu lat z dużym zaangażowaniem podejmuje się zorganizowania akcji ,,Lato Dzieci na Wiśle". Również w tym roku skierowana do tut. Ośrodka oferta Związku Miast Nadwiślańskich odebrana została w formie atrakcji wakacyjnej dla dzieci.
Pracownicy socjalni wytypowali 100 dzieci do udziału w rejsie po Wiśle statkiem „Wanda". Rejs odbył się w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00. Dla uatrakcyjnienia imprezy zakupiono zestawy w Mc Donalds.
W przepięknej aurze miło było odkrywać nowe uroki miasta. Niewątpliwie cała akcja była miłym akcentem tegorocznego, wakacyjnego lata. Rejs sprawił dzieciom ogromną radość, a ich uśmiech i zadowolenie były najlepszym dowodem na to, że tego typu akcje są potrzebne i należy je kontynuować podczas kolejnych wakacji.

rejs1 2015

rejs2 2015

rejs3-2015

XXIV Ogólnopolska Konferencja Forum

24konferencja

 

Karta zgłoszenia na Konferencję - format doc format pdf

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy.

Od 1 listopada 2015 r. – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, ze zm.) - rozpocznie się nowy okres zasiłkowy (2015/2016) przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Nowy okres zasiłkowy obejmuje miesiące od listopada 2015 r. do października 2016 r.
Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 (Dział Świadczeń Rodzinnych, parter: box nr 1 i 2, tel. (56) 65-77-200), oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, mieszczących się przy ulicach:

 •  Dziewulskiego 38, tel. (56) 622 83 59;
 •  Grudziądzka 124/126 (dawny „Spomasz"), tel. (56) 611-85-80;
 •  Poznańska 52 (Dom Muz), tel. (56) 658-86-70 ( do 72);
 •  Wały Gen. Sikorskiego 8 (siedziba główna UMT), tel. (56) 611-87-77, 611-87-56.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia 1 września 2015 r. w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40.


Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 wyżej powołanej ustawy:

 •  w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada;
 •  w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu nie świadczy usług w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.