Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wspomnienie lata

Wspomnienie lata 2015 na Skłodowskiej-Curie 82-84

Czytaj więcej...

Animatorzy Osiedlowi z Olsztyńskiej zapraszają

Animatorzy osiedlowi działający przy ul. Olsztyńskiej proponują dzieciom, młodzieży i dorosłym wiele ciekawych form spędzania czasu wolnego: zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia sportowe na boisku osiedlowym, warsztaty kulinarne, wyjścia kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne, konkursy sportowe i sprawnościowe, organizację gier i zabaw integracyjnych, zabawy z muzyką i ze śpiewem, Klubowe Kino, Spotkania integracyjne z mieszkańcami, pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych oraz zajęcia dla Seniorów w Klubie „Zielona Dolina".

Czytaj więcej...

Komunikat

akt sam nie nowypfron

 

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przypomina wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym, że w dniu 10 października 2015 r. upływa termin naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny samorząd".

Dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

  • kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
W sytuacjach wyjątkowych Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku.
Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego opisu i udokumentowania przyczyn uchybienia terminu.
Wnioski należy składać w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR - siedziba Ośrodka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c ( pok.nr 10, 16 i 17 w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku).

Zmiana kryterium dochodowego

Kryteria dochodowe od 01.10.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej


Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wysokości 606 zł,
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł,
d) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł;
3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (Dz. U. poz. 823).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.