Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Spotkanie grupy wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje o spotkaniu grupy wsparcia dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz rodzinnych domów dziecka.

Odbędzie się ono dnia 22.06.2015r. w godzinach 10.00 – 13:00 w M.O.P.R. przy ul. Bydgoskiej 74.


Szczegółowych informacji udzielają:
Cezary Wiśniewski 512073113
Emilia Aksamit 505921673
Emilia Dudzik 505921778 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

dzien r z

Dnia 30 maja obchodzony jest w Polsce

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego,

a 1 czerwca Dzień Dziecka.

 

 W dniu 1 czerwca 2015 roku, o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 odbędzie się spotkanie Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego, z przedstawicielami rodzin zastępczych spokrewnionych, wręczenie przez PMT kluczy do 2 mieszkań wydzielonych z zasobów gminy i przeznaczonych na funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka. Po podpisaniu umów liczba przewidywanych rodzinnych domów dziecka zwiększy się do 10 a liczba dzieci w tych rodzinach do 61.
Aktualnie w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Toruń umieszczonych jest 393 dzieci w 275 rodzinach: spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domach dziecka. Z tego w 12 rodzinach zawodowych umieszczonych jest 30 dzieci, a w 8 rodzinnych domach dziecka 45 dzieci.

 

List Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 

 

 

 

 

Internet - świ@t w twoim domu

3d 1

Miasto szuka chętnych, którzy nie mają w domu internetu, a chcieliby go mieć. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach unijnego projektu „Internet – świ@t w twoim domu". Ogłoszono nabór na dodatkowe 30 miejsc.

Udział w projekcie wziąć mogą osoby mieszkające i posiadające zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie Torunia, w tym:

 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym – 10 osób,
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej – 5 osób,
 • przedstawiciele gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia z systemu pomocy społecznej – 15 osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy Beneficjent Ostateczny otrzyma:

 • komputer stacjonarny lub komputer przenośny,
 • bezpłatny dostęp do Internetu do 30 listopada 2020 roku,
 • pakiet szkoleń z zakresu obsługi komputera,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych – dodatkowo sprzęt dla osób niepełnosprawnych oraz specjalistyczne szkolenie.

Warunkiem uczestnictwa jest nieposiadanie komputera i dostępu do Internetu. Nabór do projektu prowadzony będzie w terminie od 30 marca 2015r. do wyczerpania limitu miejsc.

 

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić następujące dokumenty rekrutacyjne:

 

I. Formularz zgłoszenia uczestnictwa – Załącznik 1a /wersja docx, wersja pdf/ (gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe) wraz z wymaganymi załącznikami:

 • oświadczenie o wysokości dochodów - załącznik 4a,
 • oświadczenie – zgoda na instalację anteny oraz przyłącza - załącznik 5, /wersja doc, wersja pdf/
 • rekomendacja do udzielenia wsparcia - załącznik 6, /wersja doc, wersja pdf/
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości poświadczonego za zgodność z oryginałem przez MOPR lub partnera projektu Stowarzyszenie JESTEM,
 • zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),
 • w przypadku osób niezatrudnionych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy ukończyli 18 lat i nie kontynuują nauki) oraz osiąganych dochodach,

II. Formularz zgłoszenia uczestnictwa nr 1b /wersja docx, wersja pdf/ (dzieci i młodzież ucząca się) wraz z wymaganymi załącznikami:

 • oświadczenie o wysokości dochodów - załącznik 4a,
 • oświadczenie – zgoda na instalację anteny oraz przyłącza - załącznik 5, /wersja doc, wersja pdf/
 • rekomendacja do udzielenia wsparcia - załącznik 6, /wersja doc, wersja pdf/
 • dokument uprawniający pełnomocnika do reprezentowania kandydata (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),
 • decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego w roku szkolnym, w którym składany jest formularz zgłoszeniowy,
 • kserokopie legitymacji szkolnych dzieci realizujących obowiązek szkolny i pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych – oryginały do wglądu,
 • kserokopia ważnego dowodu osobistego – oryginał do wglądu, a w przypadku gdy Kandydat jest osobą niepełnoletnią kserokopia dowodu osobistego osoby reprezentującej interesy dziecka tj. przedstawiciela ustawowego dziecka lub jego opiekuna prawnego,
 • w przypadku osób niezatrudnionych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy ukończyli 18 lat i nie kontynuują nauki) oraz osiąganych dochodach,

III. Formularz zgłoszenia uczestnictwa nr 1c /wersja docx, wersja pdf/ – (osoby niepełnosprawne) wraz z wymaganymi załącznikami:

 • oświadczenie o wysokości dochodów - załącznik 4b /wersja doc, wersja pdf/
 • oświadczenie – zgoda na instalację anteny oraz przyłącza - załącznik 5, /wersja doc, wersja pdf/
 • rekomendacja do udzielenia wsparcia - załącznik 6, /wersja doc, wersja pdf/
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości poświadczonego za zgodność z oryginałem przez MOPR lub partnera projektu,
 • dokument uprawniający pełnomocnika do reprezentowania kandydata (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),
 • kserokopia ważnego orzeczenia o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami) – oryginał do wglądu,
 • w przypadku osób niezatrudnionych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy ukończyli 18 lat i nie kontynuują nauki) oraz osiąganych dochodach.

Formularze dokumentów rekrutacyjnych można pobrać w siedzibach MOPR i Stowarzyszenia JESTEM lub w linkach.

Poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy dostarczać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3 maja 40c w Toruniu (Tel. 56 65-08-565, 56 65-08-566, 56 64-50-988 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00) pok. 10;16 i 17.

lub

„Jestem" Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia, ul Żółkiewskiego 37/41, na 3 piętrze w Toruniu (tel. 56 659 85 25 w 170, 724 050 646, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 15.00).

Projekt Internet świ@t w twoim domu jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8, „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion".

Głównym celem projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do Internetu dla 230 gospodarstw domowych z terenu miasta Torunia, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Torunia w partnerstwie z „Jestem" – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia.

Szczegółowe kryteria oraz zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet świ@t w twoim domu" oraz Regulamin użytkowania sprzętu