MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » FORMY WSPARCIA » Bezdomność

Bezdomność

 

Definicja osoby bezdomnej: Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej „jest to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”.

Pomocy osobom bezdomnym w zaspokojeniu ich niezbędnych potrzeb życiowych, wzmacnianiu aktywności społecznej, a także w wyjściu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności życiowej - Zespół ds. Bezdomności ul. Słowackiego 114, pracownik socjalny ds. osób bezdomnych mający swoją siedzibę w budynku noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 82-84,

Osoby bezdomne, podobnie jak inni w trudnej sytuacji życiowej, są uprawnieni do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:
•    świadczeń pieniężnych (zasiłek stały, okresowy, celowy, świadczenie pieniężne na zakup żywności ),
•    świadczeń niepieniężnych (bony obiadowe, pomoc w naturze)
•    pomoc w uzyskaniu świadczeń medycznych
•    pracy socjalnej,
•    poradnictwa specjalistycznego,
•    pomocy psychologicznej
•    terapii uzależnień;

Schronienia.
Schronienia osobom bezdomnym udzielają placówki prowadzone przez Gminę Miasta Toruń oraz organizacje pożytku publicznego: Schronienia udziela się w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach na terenie Torunia. Wykaz placówek i liczba miejsc:

1. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - Schronisko
ul. Skłodowskiej-Curie 82-84

tel: 56 623 33 36
e-mail: msbm1@wp.pl
czynne 24 h
66 miejsc noclegowych, w tym 1 izolacyjne
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - Noclegownia
ul. Skłodowskiej-Curie 82-84
tel: 56 623 28 54
90 miejsc noclegowych (w tym 40 miejsc rezerwowych oraz 8 izolacyjnych)
 
2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR
ul. Skłodowskiej-Curie 82-84
tel.: 56 477 00 91 lub 56 477 00 92
24 miejsca noclegowe dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi, w tym dla ofiar przemocy domowej (w tym 2 izolacyjne)
 
3. Stowarzyszenie Monar - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Toruniu
ul. Dybowska 1
tel.: 56 651 35 96, tel. kom.: 501 738 193
torun@monar.org
38 miejsc noclegowych, w tym 5 dla kobiet i 33 dla mężczyzn
ośrodek całoroczny
przyjęcia do godz. 18.00 lub później - po uzgodnieniu
działanie i funkcjonowanie w oparciu o regulaminy MONAR-MARKOT

Osoby bezdomne w placówkach pomocowych mogą korzystać z n wymienionych form pomocy

 •     schronienie
 •     1 gorący posiłek dziennie oraz inne formy wyżywienia
 •     pomoc rzeczowa
 •     praca socjalna
 •     współdziałanie i współpraca z instytucjami pomocy społecznej i organizacjami społecznymi zgodnie z przyjętym programem
 •     tworzone są warunki do aktywizacji bezdomnych w celu wychodzenia z bezdomności aktywne formy poszukiwania pracy, stały kontakt z PUP, pozainstytucjonalne formy poszukiwania pracy, realizacja prac społecznie użytecznych, udział podopiecznych w Centrum Integracji Społecznej CISTOR
 •     realizowana jest praca socjalna z osobami chorymi poprzez pomoc w uzyskiwaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, skierowania do domów pomocy społecznej i innych placówek specjalistycznych, pomoc w uzyskiwaniu świadczeń leczniczych
 •     realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
 •     pomoc w powrocie do rodziny
 •     pomoc w powrocie do gminy
 •     poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe

Na terenie placówek prowadzona jest edukacja i promowanie właściwych zachowań i postaw podopiecznych poprzez pracę terapeutyczną z osobami uzależnionymi od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem poprzez:

 •     działania profilaktyczne – ochrona osób bezdomnych przed uzależnieniem od alkoholu i innych środków odurzających oraz pomoc osobom dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, a obecnie będących w abstynencji przed powrotem do nałogu
 •     minimalizowanie zagrożeń uzależnieniami poprzez permanentne oddziaływanie pracowników i pensjonariuszy placówek na osoby nowoprzybyłe
 •     współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu
 •     kierowanie do tej placówki dzięki punktowi informacyjnemu dla bezdomnych uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
 •     tworzenie grup wsparcia
 •     organizowanie, wraz z organizacjami pozarządowymi pikników integracyjnych na rzecz mieszkańców oraz uczestników grup wsparcia dla osób bezdomnych uzależnionych

Realizacja celów przebiega w oparciu o zaangażowanie i wykorzystanie potencjału wszystkich lokalnych partnerów oraz rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy dla osób bezdomnych. Prowadzona jest edukacja społeczna poprzez rozpowszechnianie informacji na temat problemu bezdomności

 •     działania profilaktyczne – ochrona osób bezdomnych przed uzależnieniem od alkoholu i innych środków odurzających oraz pomoc osobom dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, a obecnie będących w abstynencji przed powrotem do nałogu
 •     minimalizowanie zagrożeń uzależnieniami poprzez permanentne oddziaływanie pracowników i pensjonariuszy placówek na osoby nowoprzybyłe
 •     współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu
 •     kierowanie do tej placówki dzięki punktowi informacyjnemu dla bezdomnych uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
 •     tworzenie grup wsparcia
 •     organizowanie, wraz z organizacjami pozarządowymi pikników integracyjnych na rzecz mieszkańców oraz uczestników grup wsparcia dla osób bezdomnych uzależnionych

Realizacja celów przebiega w oparciu o zaangażowanie i wykorzystanie potencjału wszystkich lokalnych partnerów oraz rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy dla osób bezdomnych. Prowadzona jest edukacja społeczna poprzez rozpowszechnianie informacji na temat problemu bezdomności.

Akcja zima. Pomoc dla bezdomnych w okresie zimowym