MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » FORMY WSPARCIA » Dzieci i rodzina

Dzieci i rodzina

ASYSTENT RODZINY

 KIM JEST ASYSTENT RODZINY?

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny, która nie potrafi samodzielnie pokonywać trudności życiowych, zwłaszcza problemów opiekuńczo – wychowawczych.
Jego działania zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dziecka w rodzinie lub powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

JAKI JEST ZAKRES OBOWIĄZKÓW ASYSTENTA RODZINY?
Określa wspólnie z rodziną podstawowe problemy występujące w rodzinie oraz motywuje rodzinę do współpracy i działań zmierzających do ich pokonania. Informuje rodziny o możliwościach skorzystania z pomocy i usług różnych instytucji w zależności od potrzeb (np. możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i poradni, placówek sportowych i rekreacji, urzędów, itd.).
Wspiera rodzinę poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:

  • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie  prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
  • dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja),
  • gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
  • wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.),
  • pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),
  • usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci.

Pomaga rodzinie w rozszerzaniu kontaktów, stymuluje podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji
lub ułatwia mu to np. poprzez towarzyszenie i wsparcie.
Prowadzi dokumentację oraz sporządza sprawozdania z zakresu powierzonych zadań.
Współpracuje z pracownikiem socjalnym i innymi specjalistami w zakresie podjętej pracy  z rodziną i pomocy w rozwiązywaniu jej problemów.
Monitoruje i wspiera proces zmian, wzmacnia i pokazuje rezultaty osiągnięte przez rodzinę, buduje dalszą aktywną postawę członków rodziny.
Asystuje w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin na podstawie ustawy "Za Życiem".

KOMU PRZYSŁUGUJE ASYSTENT RODZINY?

RODZINY przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie w postaci asystenta rodziny na wniosek pracownika socjalnego.

W CZYM MOŻE POMÓC ASYSTENT RODZINY?
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.

CZY WSPÓŁPRACA JEST DOBROWOLNA?
Rodzina ma prawo zrezygnować ze wsparcia asystenta albo w wyniku zrealizowania wcześniej zawartego planu pracy z rodziną, albo w wyniku własnej chęci w poczuciu,
że wsparcie takie nie jest jej już potrzebne

ILE RODZIN MOŻE MIEĆ ASYSTENT RODZINY?
Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15.