MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Projekty i Programy » Projekty Ue » Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Remont i przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 57 – Etap I parter

Tytuł projektu:
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – Etap I parter

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”
Schemat: Placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty integracyjne.

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 564 654,23 zł
Kwota dofinansowania: 888 842,76 zł
Wkład własny: 675 811,47 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Termin realizacji:
1.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 czerwca 2019 r

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Toruń poprzez utworzenie infrastruktury Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów.
Inwestycja polegała na przebudowie i remoncie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu, który został przeznaczony na świadczenie usług w społeczności lokalnej – utworzenie infrastruktury Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Z placówki będzie mogło jednorazowo skorzystać 30 osób.
Prace inwestycyjne dotyczyły robót budowlanych (roboty zewnętrzne m.in. podjazd dla niepełnosprawnych oraz roboty wewnętrzne m.in. roboty murowe, docieplenie ścian od środka, stolarka drzwiowa i okienna, ścianki działowe, remont stropów, sufitów i podłóg, malowanie), a także prac instalacyjnych (elektryczna i teletechniczna, centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych, wodnych i kanalizacyjnych oraz wentylacji). Wyposażono także obiekt w niezbędny sprzęt i urządzenia.

Remont i przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 57 – Etap II

Tytuł projektu:
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – Etap II

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 002 286,65 zł
Kwota dofinansowania: 747 354,58 zł
Wkład własny: 254 932,07 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 czerwca 2019 r.

Termin realizacji:
30.03.2019 r. – 31.12.2021 r.

Opis projektu:
Celem projektu był rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.
W ramach projektu przebudowano pierwsze piętro budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu na cele związane ze świadczeniem usług w społeczności lokalnej.
Przeprowadzona przebudowa budynku doprowadziła do stworzenia zaplecza mieszkaniowego dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Prace wewnętrzne w budynku objęły m.in. roboty murowe, docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zburzenie i ustawienie nowych ścianek działowych oraz doprowadzenie do stanu wykończeniowego wraz ułożeniem posadzek, malowaniem ścian i sufitów.
W ramach inwestycji przeprowadzono również prace w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania wraz z umieszczeniem urządzeń i aparatury grzewczej, urządzeń klimatyzacyjnych, a także instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. Wyposażono mieszkania i pomieszczenie wspólne w niezbędne do funkcjonowania sprzęty i meble.
Remont i przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 57 – Etap III

Tytuł projektu:
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – Etap III

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 179 403,98 zł
Kwota dofinansowania: 802 098,15 zł
Wkład własny: 377 305,83 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Termin realizacji:
1.03.2019 r. – 31.12.2021 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 czerwca 2019 r.

Opis projektu: Celem projektu był rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób niesamodzielnych poprzez infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.
W ramach projektu przebudowano II piętro budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu na cele związane ze świadczeniem usług w społeczności lokalnej. Przebudowa doprowadziła do stworzenia dwóch mieszkań wspomaganych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.
Inwestycja polegała na remoncie dachu oraz montażu windy, a także przeprowadzeniu prac wewnętrznych (roboty murowe, docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zburzenie i ustawienie nowych ścianek działowych oraz doprowadzenie do stanu wykończeniowego wraz ułożeniem posadzek, malowaniem ścian i sufitów). Zrealizowano również prace w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania wraz z umieszczeniem urządzeń i aparatury grzewczej, urządzeń klimatyzacyjnych, a także instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. Wyposażono także mieszkania i pomieszczenie wspólne w niezbędne do funkcjonowania sprzęty i meble.

Dane kontaktowe realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Słowackiego 118A, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 41
www.mopr.torun.pl

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
e-mail: wiir@um.torun.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.
Okres programowania: Okres programowania 2014-2020
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: Projekt konkursowy
Tematyka projektu: Infrastruktura społeczna
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Urząd Miasta Torunia, Wydział Inwestycji i Remontów

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022

Toruńskie Centrum Usług Społecznych rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem głównym programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki nad osobami zależnymi.
Udział w programie jest bezpłatny.
W ramach programu można skorzystać z następującego wsparcia:
- usługi w ramach pobytu dziennego – dla osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
- usługi w ramach pobytu całodobowego – dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
Rekrutacja trwa od 1 marca do 31 marca 2022 r.
W celu zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do programu członek rodziny lub opiekun prawny wypełnia:
a) kartę zgłoszenia do programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022
b) klauzulę informacyjną
c) dodatkowo kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM*

Dokumenty, o którym mowa powyżej, wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dostarczyć do siedziby
Toruńskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Konopnickiej 13/1 w Toruniu
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 828 240,71 zł
Całkowita wartość zadania: 828 240,71 zł
*W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny(skali FIM), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.
Karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń, uczestnicy programu posiadający tę Kartę, będą mieć pierwszeństwo.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2022


Toruńskie Centrum Usług Społecznych rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.
Program ten, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta.
Udział w programie jest bezpłatny.
Z programu mogą skorzystać następujące osoby z niepełnosprawnościami:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami:
    konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
    konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573);
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla ww. osób.
Rekrutacja trwa od 1 marca do 31 marca 2022 r.
W celu zgłoszenia się do programu należy wypełnić i dostarczyć następujące dokumenty:
Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Klauzula informacyjna
Oświadczenie uczestnika programu
Dokumenty, o którym mowa powyżej, wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (poświadczoną za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć do siedziby
Toruńskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Konopnickiej 13/1 w Toruniu
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 2 155 770,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 155 770,00 zł

Więcej informacji o programach w oficjalnym serwisie rządowym

Akademia Wiedzy

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”
Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 48 920,00 zł
Kwota dofinansowania: 46 288,00 zł
Wkład własny: 2 632,00 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
05.05.2021r.

Termin realizacji:
1.09.2021 r. – 28.02.2022 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz.
Projekt jest skierowany do:

 •     10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS),
 •     20 osób z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

Rodzaje wsparcia:

 •     spotkania edukacyjne dla dzieci z klas IV-VIII – ( zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego),
 •     porady psychologiczne,
 •     grupowe zajęcia pt. „Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych”,
 •     warsztaty innowacyjne pt. „Jak uczyć się zdalnie”, „Jestem twoim nauczycielem”

Planowane rezultaty:

 •     Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u których wzrosła aktywność społeczna – 10
 •     Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 20
 •     Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym- 20
 •     Liczba osób u których wzrosła efektywność społeczna – 10
 •     Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 20

Dane kontaktowe realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13/1, 87-100 Toruń
www.mopr.torun.p

Bajkowy pociąg uczuć i emocji

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR>br/> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Toruń,
reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
w okresie od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

Celem projektu jest wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej na rzecz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie objętym LSR.
W ramach projektu realizowane będą działania wspierające lokalną społeczność poprzez przeprowadzenie:

 •     warsztatów edukacyjnych dla 16 uczestników dzieci i rodziców (w obszarze wzmacniania umiejętności społecznych i radzenia sobie z emocjami),
 •     spotkań integracyjnych dla 50 uczestników zajęć oraz ich otoczenia. Dzięki spotkaniom integracyjnym uczestnicy będą mogły rozwijać przyjazne stosunki z rówieśnikami, doskonalić umiejętności komunikacyjne i społeczne oraz wykorzystać wiedzę zdobytą na warsztatach w kontekście zachowania się w miejscach publicznych.

Źródła finansowania:
Środki Unijne (Grant): 33 445,00 zł
Wkład własny: 2 080,00 zł
Koszt całkowity projektu: 35 525,00 zł

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 118A, 87-100 Toruń

Biuro projektu:
87-100 Toruń, ul. Konopnickiej 13
Osoba do kontaktu: Patrycja Skrzynecka
tel. 510-491-799
mail: p.skrzynecka@mopr.torun.pl
Ośrodek Pomocy Rodzin

Regulamin

Oświadczenie

Formularz

Bank Inicjatyw Społecznych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Projekt realizowany jest przez
Gminę Miasta Toruń, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
w okresie od 1.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

Celem projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób. W ramach projektu oferujemy m.in.:
1. Dla uczestników projektu:

 •     zajęcia z animatorem lokalnym,
 •     warsztaty w zakresie inicjatyw lokalnych,
 •     zajęcia warsztatowe i aktywizacyjne,
 •     grupy samopomocowe,
 •     terapię psychologiczną i rodzinną,
 •     doradztwo zawodowe,
 •     kursy, szkolenia i staże zawodowe,
 •     pośrednictwo pracy.

2. Dla osób z otoczenia uczestników projektu:

 •     warsztaty,
 •     doradztwo prawne,
 •     działania środowiskowe i integrujące,
 •     grupy samopomocowe.

Projekt skierowany jest do 120 osób z następujących grup odbiorców:

 •      80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
 •      62 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (a nie są osobami bezrobotnymi z tzw. grupy osób oddalonych od rynku pracy);
 •     16 osób biernych zawodowo i nie poszukujących pracy w momencie przystąpienia do projektu (w tym osoby niepełnosprawne);
 •     40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opiekunowie faktyczni i prawni, rodzina, wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi).

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby nieaktywne zawodowo, pochodzące w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta.

Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby:

 •     doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 •     ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 •     z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 •     korzystające ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina),
 •     zamieszkujące na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji,
 •     kobiety.

W projekcie realizowane będą zindywidualizowanie i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. W ramach projektu będą podejmowane działania z udziałem instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym.
Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.
Projekt zakłada efektywność społeczną na poziomie 34% oraz efektywność zatrudnieniową na poziomie 25% i 12% (osoby z niepełnosprawnościami).

Koszt całkowity: 2 769 086,79 zł
Kwota dofinansowania: 2 353 723,77 zł
Wkład własny: 415 363,02 zł

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 118A, 87-100 Toruń

Biuro projektu:
87-100 Toruń, ul. Konopnickiej 13
Koordynator projektu: Sara Jakubowska
tel. 510-492-776
mail: s.jakubowska@mopr.torun.pl

Rodzina w centrum

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet IX „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”
Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”

Realizator:
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy:
- 3 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

- Toruńskie Centrum Usług Społecznych
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
- 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 20 689 680,00 zł
Kwota dofinansowania:  17 586 228,00 zł

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 1 703 670,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 514 320,0 zł
Wkład własny: 189 350,00 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Uchwała nr 9/345/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2021r.

Uchwała nr 3/91/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022r.
Termin realizacji:
1.01.2021 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:
Zadanie 1. Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanej jako element procesu aktywizacji społecznej.
1.  Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne.
3.  Specjalistyczne poradnictwo – logopedyczne.
4.  Mediacje rodzinne.
5.  Superwizja rodzin zastępczych i naturalnych.
6.  Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.
7.  Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie
8.  Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie.
9.  Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.
10.  Warsztaty „Moje Emocje”.

Zadanie 2. Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym.
1. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
2. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

Zadanie 3. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
1. Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
Ponadto specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnieni w projekcie kierują dzieci i ich rodziny na diagnozę i terapię FASD do Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” z siedzibą w Toruniu.

Rezultaty- kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,

 • poprawę relacji w rodzinie,
 • równe szanse rozwoju dzieci,
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy,
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:
Biuro projektu
ul. Konopnickiej 13/1, 87 -10 Toruń
tel. 56 611 89-51

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet IX „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”
Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”

Realizator:
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy:
- 3 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

 • Toruńskie Centrum Usług Społecznych
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 20 689 680,00 zł
Kwota dofinansowania:  17 586 228,00 zł

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 1 703 670,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 514 320,0 zł
Wkład własny: 189 350,00 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Uchwała nr 9/345/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2021r.

Uchwała nr 3/91/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022r.
Termin realizacji:
1.01.2021 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:
Zadanie 1. Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanej jako element procesu aktywizacji społecznej.
1.  Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne.
3.  Specjalistyczne poradnictwo – logopedyczne.
4.  Mediacje rodzinne.
5.  Superwizja rodzin zastępczych i naturalnych.
6.  Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.
7.  Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie
8.  Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie.
9.  Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.
10.  Warsztaty „Moje Emocje”.

Zadanie 2. Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym.
1. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
2. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

Zadanie 3. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
1. Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
Ponadto specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnieni w projekcie kierują dzieci i ich rodziny na diagnozę i terapię FASD do Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” z siedzibą w Toruniu.

 • Rezultaty- kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
 • poprawę relacji w rodzinie,
 • równe szanse rozwoju dzieci,
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy,
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:
Biuro projektu
ul. Konopnickiej 13/1, 87 -10 Toruń
tel. 56 611 89-51