MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Projekty i Programy » Projekty Ue » Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,

Tytuł projektu:
Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS

Program Operacyjny:
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”
Działanie FEKP.08.20 „Aktywne włączenie społeczne”

Realizator:
Lider: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 5 175 974,26 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 43 254,76 zł, MOPR 46 000 zł)
Kwota dofinansowania: 4 914 455,86 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 43 254,76 zł, MOPR 46 000 zł)
Wkład własny: 261 518,40 zł (CISTOR SPS)
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Data podpisania Umowy Partnerskiej:
21.05.2024 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26.06.2024 r.

Status projektu:
wybrany do dofinansowania

Termin realizacji:
1.01.2025 r. – 31.12.2027 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem.

W ramach projektu zostaną utworzone nowe miejsca zatrudnienia socjalnego w istniejącym Centrum Integracji Społecznej. Realizowane będą działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej. W projekcie weźmie udział 72 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego (47 kobiet, 25 mężczyzn).

Planowane rezultaty:
Objęcie wsparciem 72 osób (w tym 5 długotrwale bezrobotnych, 67 niezatrudnionych), podjęcie zatrudnienia przez minimum 12 z nich, poprawa sytuacji społecznej u minimum 55 osób, nabycie kompetencji przez minimum 14 osób.

Dane kontaktowe realizatora:
Lider:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
tel. 56 654 92 79
e-mail: cistor@coistorps.pl

Partnerzy:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń
tel. 56 65 80 221
e-mail: toto@praca.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Słowackiego 118a, 87-100 Toruń
tel. 56 650 85 65
e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego
Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Gmina Miasta Toruń informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS”, nr projektu: FEKP.08.20-IZ.00-0005/23, nr naboru: FEKP.08.20-IZ.00-068/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego, Działanie 08.20 Aktywne włączenie społeczne,  Zakres interwencji 163: Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

„Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS” - współfinansowanego z Unii Europejskiej.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Gmina Miasta Toruń informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS”, nr projektu: FEKP.08.20-IZ.00-0004/23, nr naboru: FEKP.08.20-IZ.00-068/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.20 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Tytuł projektu:
Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS

Program Operacyjny:
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”
Działanie FEKP.08.20 „Aktywne włączenie społeczne”

Realizator:
Lider: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 1 035 542 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 11 110 zł, MOPR 6 000 zł)
Kwota dofinansowania: 983 662 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 11 110 zł, MOPR 6 000 zł)
Wkład własny: 51 880 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Status projektu:
wybrany do dofinansowania

Data podpisania umowy o partnerstwie:
21.05.2024 r.

Termin realizacji:
1 styczeń 2024 r. – 31 marca 2025 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem przez realizację dwóch zadań.
Pierwsze zadanie będzie polegało na rozszerzeniu oferty wsparcia dla obecnych - 25 uczestników działań reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej, drugie zadanie na utworzeniu nowych - 8 miejsc zatrudnienia socjalnego.

Planowane działania:
Projekt zakłada realizację dwóch zadań.
W ramach pierwszego uczestnicy zostaną objęci nowymi reintegracyjnymi formami wsparcia, z których do tej pory nie korzystali. Będą to nowe zajęcia grupowe, poradnictwo  indywidualne, opieka nad osobą zależną, zajęcia integracyjno-socjalizujące. Uczestnicy otrzymają materiały do zajęć teoretycznych i zawodowych, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

W drugim zadaniu przewidziano realizację działań w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego z nowych uczestników, składającą się z:
1. Reintegracji społecznej (trening interpersonalny, zajęcia socjoterapeutyczne, gospodarowanie budżetem domowym, profilaktyka uzależnień, szkoła rodzica, warsztaty poszukiwania pracy, warsztaty prawne), indywidualne poradnictwo (m.in. psychologiczne, pedagogiczne, prawne, terapeutyczne) oraz zajęcia integracyjno-socjalizujące.
2. Reintegracji zawodowej (nabywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora zawodu, praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, przedsiębiorczość z ekonomią społeczną).

Planowane rezultaty:
Objęcie wsparciem 33 osób (w tym 2 długotrwale bezrobotnych, 31 niezatrudnionych), podjęcie zatrudnienia przez minimum 6 z nich, poprawa sytuacji społecznej u minimum 23 osób, nabycie kompetencji przez minimum 6 z nich.

Dane kontaktowe realizatora:
Lider:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
tel. 56 654 92 79
e-mail: cistor@coistorps.pl

Partnerzy:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń
tel. 56 65 80 221
e-mail: toto@praca.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Słowackiego 118a, 87-100 Toruń
tel. 56 650 85 65
e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Rodzina w centrum Etap I

Tytuł projektu:
Rodzina w centrum Etap I

Program Operacyjny:
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego”
Działanie FEKP.08.25 „Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”

Realizator:
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu/Toruńskie Centrum Usług Społecznych, MOPS Bydgoszcz, MOPR Włocławek, MOPR Grudziądz/CPDIR, PCPR Aleksandrów Kujawski, PCPR Brodnica, PCPR Bydgoszcz, PCPR Chełmno, PCPR Golub-Dobrzyń, PCPR Grudziądz, PCPR Inowrocław, PCPR Lipno, PCPR Mogilno, PCPR Nakło nad Notecią, PCPR Radziejów, PCPR Rypin, PCPR w Sępólnie Krajeńskim, PCPR Świecie, PCPR Toruń, PCPR Tuchola, PCPR Wąbrzeźno, PCPR Włocławek, PCPR Żnin, DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 47 444 338,63 zł
Koszty kwalifikowalne: 47 444 338,63 zł
Kwota dofinansowania: 45 072 121,69 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 5 137 416,94 zł
Koszty kwalifikowalne: 5 137 416,94 zł
Kwota dofinansowania: 4 849 447 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Data zawarcia umowy o partnerstwie:
6.03.2024 r.

Termin realizacji:
1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Opis projektu:
W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym.

Zaplanowano m.in.:
- indywidualne poradnictwo dla dzieci i dorosłych: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne;
- mediacje rodzinne, terapię rodzinną, grupy wsparcia dla rodzin, warsztaty dla rodzin, animacje dla dzieci, warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne oraz tus i moje emocje;
- wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne, półkolonie, warsztaty dla dzieci i młodzieży w procesie usamodzielniania;
- dla dorosłych: warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, warsztaty dla kobiet i mężczyzn, grupy wsparcia oraz spotkania świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:
- stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
- poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
- rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
- rozwój pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
- rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
- umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
- działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
- podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
- działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń
Pytania dotyczące projektu można kierować pod nr tel. 518 445 948.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Juliusza Słowackiego 118A, 87-100 Toruń

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Metryczka projektu

Okres programowania: Okres programowania 2021-2027
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Plus
Program: Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Typ projektu: Projekt konkursowy
Tematyka projektu: Usługi społeczne

REanimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne

Tytuł projektu:
REanimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 13 063 741 zł
Koszty kwalifikowalne: 11 064 800 zł
Kwota dofinansowania: 10 511 560 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
30 września 2020 r.

Termin realizacji:
2.12.2019 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Celem przedsięwzięcia jest ożywienie społeczno-gospodarcze na obszarze Torunia poprzez stworzenie bazy infrastrukturalnej do realizacji projektów o charakterze społecznym i zawodowym, który zostanie osiągnięty wraz z następującymi celami szczegółowymi:
- poprawa dostępności do działań aktywizujących społeczność lokalną;
- wyrównywanie szans seniorów związanych z integracją i aktywizacją społeczną;
- odejście od uzależnienia codziennego bytu od świadczeń z pomocy społecznej poprzez rozwój zawodowy i społeczny;
- tworzenie szans rozwoju zawodowego, wspierając powrót na rynek pracy;
- wzrost aktywności i integracji społecznej.

Budynek zmieni swoją funkcję na Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych oraz Zakład Aktywności Zawodowej. Przedmiotem planowanej inwestycji jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych zarówno w stosunku do sfery wewnętrznej, jak i zewnętrznej budynku wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia (parking, miejsce gromadzenia odpadów, chodnik, plac zabaw, winda).

Prace wewnętrzne mają na celu poprawę funkcjonalności i adaptację na cele społeczne, w tym działalność Zakładu Aktywności Zawodowej obejmującą parter (kawiarnia) oraz hostel. Zamontowana zostanie winda pozwalająca na swobodne przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami osobom niepełnosprawnym, szczególnie korzystającym z Dziennego Domu pobytu, mieszczącego się na I piętrze obiektu. Przewidziano także montaż instalacji fotowoltaicznej.

W wyniku realizacji projektu poszerzy się zakres usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Torunia.

Dane kontaktowe realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Słowackiego 118A, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 41
www.mopr.torun.pl

Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 44
e-mail: sekretariat@tcus.torun.pl

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
e-mail: wiir@um.torun.pl

Okres programowania: Okres programowania 2014-2020
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: Projekt konkursowy
Tematyka projektu: Infrastruktura społeczna
Rewitalizacja
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów

Mieszkania chronione i wspomagane w budynku przy ul. Bydgoskiej 74 - Etap I

Tytuł projektu:
Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu – Etap I

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 047 104,32 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 047 104,32 zł
Kwota dofinansowania: 958 550,63 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 czerwca 2019 r.

Termin realizacji:
1.03.2019 r. – 31.12.2022 r.

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie mieszkań chronionych w budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu.

W ramach projektu przeprowadzono remont i przebudowę parteru oraz pierwszego piętra budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą, które ze względu na wiek nie mogą przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz utworzenie mieszkania wspomaganego dla osób bezdomnych, które znalazły pracę, usamodzielniają się i oczekują na otrzymanie lokalu mieszkalnego.

Planowana inwestycja objęła termomodernizację oraz przebudowę budynku Domu Dziecka nr 3, co pozwoliło na utworzenie mieszkania chronionego. Koncepcja przewidywała wydzielenie pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku, dostosowanie ich do wymogów prawnych dotyczących mieszkań chronionych i wspomaganych, dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych m.in. pokoje i łazienki dla niepełnosprawnych, zewnętrzna winda. Dodatkowo przeprowadzono renowację elewacji frontowej, konserwację stolarki drzwiowej oraz termomodernizację obiektu.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Mieszkania chronione i wspomagane w budynku przy ul. Bydgoskiej 74 - Etap II

Tytuł projektu:
Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu – Etap II

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 061 029,79 zł
Kwota dofinansowania: 943 824,49 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 czerwca 2019 r.

Termin realizacji:
1.03.2019 r. – 30.06.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie mieszkań chronionych w budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu.

W projekcie przeprowadzono remont i przebudowę budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą, które ze względu na wiek nie mogą przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a także utworzenie mieszkania wspomaganego dla osób bezdomnych, które znalazły pracę, usamodzielniają się i oczekują na przeznaczanie lokalu mieszkalnego.

W ramach II etapu przeprowadzono następujące prace na drugim piętrze budynku obejmujące m.in.:
- mieszkanie chronione (obecnie mieszkanie treningowe – zmiana nazewnictwa w ustawie o pomocy społecznej) dla 4 osób, w tym 4 pokoje jednoosobowe z aneksem kuchennym oraz zapleczem sanitarnym,
- pomieszczenie gospodarcze (pralnia z suszarnią),
- świetlicę z zapleczem oraz niezbędnym wyposażeniem,
- renowację elewacji frontowej,
- renowację stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę oraz renowację drzwi zewnętrznych,
- termomodernizację obiektu.

Mieszkania chronione i wspomagane w budynku przy ul. Bydgoskiej 74 - Etap III

Tytuł projektu:
Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu – Etap III

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 044 414,86 zł
Kwota dofinansowania: 958 550,63 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Termin realizacji:
1.03.2019 r. – 31.12.2022 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 czerwca 2019 r.

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie mieszkania wspomaganego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu.

Inwestycja polegała na termomodernizacji oraz przebudowie Domu Dziecka nr 3 przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkanie wspomagane dla osób bezdomnych. Zrealizowano roboty budowlane na III piętrze budynku związane z przebudową, remontem, termomodernizacją budynku i budową windy.

Przeprowadzono m.in. następujące prace:
- mieszkanie chronione (obecnie mieszkanie treningowe – zmiana nazewnictwa w ustawie o pomocy społecznej) dla 4 osób, w tym 4 pokoje jednoosobowe z aneksem kuchennym oraz zapleczem sanitarnym,
- pomieszczenie gospodarcze (pralnia z suszarnią),
- wyburzenia istniejących ścianek działowych i wprowadzenie nowych ścian lekkich z płyt gipsowo-kartonowych,
- zamurowania z bloczków z betonu komórkowego,
- modernizacja, wymiana stolarki drzwiowej,
- wentylacja grawitacyjna pomieszczeń,
- renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,
- dostosowanie pomieszczeń do przepisów przeciwpożarowych.

Dane kontaktowe realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Słowackiego 118A, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 41
www.mopr.torun.pl

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
e-mail: wiir@um.torun.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

Remont i przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 57 – Etap I parter

Tytuł projektu:
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – Etap I parter

 

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 534 949,73 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 015 992,87 zł
Kwota dofinansowania: 863 593,93 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Termin realizacji:
1.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 czerwca 2019 r.

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Toruń poprzez utworzenie infrastruktury Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów.

Inwestycja polegała na przebudowie i remoncie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu, który został przeznaczony na świadczenie usług w społeczności lokalnej – utworzenie infrastruktury Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Z placówki będzie mogło jednorazowo skorzystać 30 osób.

Prace inwestycyjne dotyczyły robót budowlanych (roboty zewnętrzne m.in. podjazd dla niepełnosprawnych oraz roboty wewnętrzne m.in. roboty murowe, docieplenie ścian od środka, stolarka drzwiowa i okienna, ścianki działowe, remont stropów, sufitów i podłóg, malowanie), a także prac instalacyjnych (elektryczna i teletechniczna, centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych, wodnych i kanalizacyjnych oraz wentylacji). Wyposażono także obiekt w niezbędny sprzęt i urządzenia.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Remont i przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 57 – Etap II

Tytuł projektu:
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – Etap II

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 002 286,65 zł
Koszty kwalifikowalne: 786 689,04 zł
Kwota dofinansowania: 747 354,58 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 czerwca 2019 r.

Termin realizacji:
30.03.2019 r. – 31.12.2021 r.

Opis projektu:
Celem projektu był rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.

W ramach projektu przebudowano pierwsze piętro budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu na cele związane ze świadczeniem usług w społeczności lokalnej.

Przeprowadzona przebudowa budynku doprowadziła do stworzenia zaplecza mieszkaniowego dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Prace wewnętrzne w budynku objęły m.in. roboty murowe, docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zburzenie i ustawienie nowych ścianek działowych oraz doprowadzenie do stanu wykończeniowego wraz ułożeniem posadzek, malowaniem ścian i sufitów.

W ramach inwestycji przeprowadzono również prace w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania wraz z umieszczeniem urządzeń i aparatury grzewczej, urządzeń klimatyzacyjnych, a także instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. Wyposażono mieszkania i pomieszczenie wspólne w niezbędne do funkcjonowania sprzęty i meble.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Remont i przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 57 – Etap III

Tytuł projektu:
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – Etap III

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 179 403,98 zł
Koszty kwalifikowalne: 844 313,85 zł
Kwota dofinansowania: 802 098,15 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Termin realizacji:
1.03.2019 r. – 31.12.2021 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 czerwca 2019 r.

Opis projektu:
Celem projektu był rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób niesamodzielnych poprzez infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.

W ramach projektu przebudowano II piętro budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu na cele związane ze świadczeniem usług w społeczności lokalnej. Przebudowa doprowadziła do stworzenia dwóch mieszkań wspomaganych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.

Inwestycja polegała na remoncie dachu oraz montażu windy, a także przeprowadzeniu prac wewnętrznych (roboty murowe, docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zburzenie i ustawienie nowych ścianek działowych oraz doprowadzenie do stanu wykończeniowego wraz ułożeniem posadzek, malowaniem ścian i sufitów). Zrealizowano również prace w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania wraz z umieszczeniem urządzeń i aparatury grzewczej, urządzeń klimatyzacyjnych, a także instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. Wyposażono także mieszkania i pomieszczenie wspólne w niezbędne do funkcjonowania sprzęty i meble.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
e-mail: wiir@um.torun.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.
Okres programowania: Okres programowania 2014-2020
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: Projekt konkursowy
Tematyka projektu: Infrastruktura społeczna
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Urząd Miasta Torunia, Wydział Inwestycji i Remontów

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022

Toruńskie Centrum Usług Społecznych rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem głównym programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki nad osobami zależnymi.
Udział w programie jest bezpłatny.
W ramach programu można skorzystać z następującego wsparcia:
- usługi w ramach pobytu dziennego – dla osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
- usługi w ramach pobytu całodobowego – dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
Rekrutacja trwa od 1 marca do 31 marca 2022 r.
W celu zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do programu członek rodziny lub opiekun prawny wypełnia:
a) kartę zgłoszenia do programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022
b) klauzulę informacyjną
c) dodatkowo kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM*

Dokumenty, o którym mowa powyżej, wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dostarczyć do siedziby
Toruńskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Konopnickiej 13/1 w Toruniu
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 828 240,71 zł
Całkowita wartość zadania: 828 240,71 zł
*W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny(skali FIM), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.
Karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń, uczestnicy programu posiadający tę Kartę, będą mieć pierwszeństwo.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2022


Toruńskie Centrum Usług Społecznych rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.
Program ten, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta.
Udział w programie jest bezpłatny.
Z programu mogą skorzystać następujące osoby z niepełnosprawnościami:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami:
    konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
    konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573);
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla ww. osób.
Rekrutacja trwa od 1 marca do 31 marca 2022 r.
W celu zgłoszenia się do programu należy wypełnić i dostarczyć następujące dokumenty:
Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Klauzula informacyjna
Oświadczenie uczestnika programu
Dokumenty, o którym mowa powyżej, wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (poświadczoną za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć do siedziby
Toruńskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Konopnickiej 13/1 w Toruniu
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 2 155 770,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 155 770,00 zł

Więcej informacji o programach w oficjalnym serwisie rządowym

Akademia Wiedzy

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”
Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 48 920,00 zł
Kwota dofinansowania: 46 288,00 zł
Wkład własny: 2 632,00 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
05.05.2021r.

Termin realizacji:
1.09.2021 r. – 28.02.2022 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz.
Projekt jest skierowany do:

 •     10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS),
 •     20 osób z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

Rodzaje wsparcia:

 •     spotkania edukacyjne dla dzieci z klas IV-VIII – ( zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego),
 •     porady psychologiczne,
 •     grupowe zajęcia pt. „Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych”,
 •     warsztaty innowacyjne pt. „Jak uczyć się zdalnie”, „Jestem twoim nauczycielem”

Planowane rezultaty:

 •     Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u których wzrosła aktywność społeczna – 10
 •     Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 20
 •     Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym- 20
 •     Liczba osób u których wzrosła efektywność społeczna – 10
 •     Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 20

Dane kontaktowe realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13/1, 87-100 Toruń
www.mopr.torun.p

Bajkowy pociąg uczuć i emocji

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR>br/> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Toruń,
reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
w okresie od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

Celem projektu jest wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej na rzecz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie objętym LSR.
W ramach projektu realizowane będą działania wspierające lokalną społeczność poprzez przeprowadzenie:

 •     warsztatów edukacyjnych dla 16 uczestników dzieci i rodziców (w obszarze wzmacniania umiejętności społecznych i radzenia sobie z emocjami),
 •     spotkań integracyjnych dla 50 uczestników zajęć oraz ich otoczenia. Dzięki spotkaniom integracyjnym uczestnicy będą mogły rozwijać przyjazne stosunki z rówieśnikami, doskonalić umiejętności komunikacyjne i społeczne oraz wykorzystać wiedzę zdobytą na warsztatach w kontekście zachowania się w miejscach publicznych.

Źródła finansowania:
Środki Unijne (Grant): 33 445,00 zł
Wkład własny: 2 080,00 zł
Koszt całkowity projektu: 35 525,00 zł

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 118A, 87-100 Toruń

Biuro projektu:
87-100 Toruń, ul. Konopnickiej 13
Osoba do kontaktu: Patrycja Skrzynecka
tel. 510-491-799
mail: p.skrzynecka@mopr.torun.pl
Ośrodek Pomocy Rodzin

Regulamin

Oświadczenie

Formularz

Bank Inicjatyw Społecznych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Projekt realizowany jest przez
Gminę Miasta Toruń, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
w okresie od 1.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

Celem projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób. W ramach projektu oferujemy m.in.:
1. Dla uczestników projektu:

 •     zajęcia z animatorem lokalnym,
 •     warsztaty w zakresie inicjatyw lokalnych,
 •     zajęcia warsztatowe i aktywizacyjne,
 •     grupy samopomocowe,
 •     terapię psychologiczną i rodzinną,
 •     doradztwo zawodowe,
 •     kursy, szkolenia i staże zawodowe,
 •     pośrednictwo pracy.

2. Dla osób z otoczenia uczestników projektu:

 •     warsztaty,
 •     doradztwo prawne,
 •     działania środowiskowe i integrujące,
 •     grupy samopomocowe.

Projekt skierowany jest do 120 osób z następujących grup odbiorców:

 •      80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
 •      62 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (a nie są osobami bezrobotnymi z tzw. grupy osób oddalonych od rynku pracy);
 •     16 osób biernych zawodowo i nie poszukujących pracy w momencie przystąpienia do projektu (w tym osoby niepełnosprawne);
 •     40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opiekunowie faktyczni i prawni, rodzina, wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi).

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby nieaktywne zawodowo, pochodzące w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta.

Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby:

 •     doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 •     ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 •     z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 •     korzystające ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina),
 •     zamieszkujące na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji,
 •     kobiety.

W projekcie realizowane będą zindywidualizowanie i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. W ramach projektu będą podejmowane działania z udziałem instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym.
Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.
Projekt zakłada efektywność społeczną na poziomie 34% oraz efektywność zatrudnieniową na poziomie 25% i 12% (osoby z niepełnosprawnościami).

Koszt całkowity: 2 769 086,79 zł
Kwota dofinansowania: 2 353 723,77 zł
Wkład własny: 415 363,02 zł

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 118A, 87-100 Toruń

Biuro projektu:
87-100 Toruń, ul. Konopnickiej 13
Koordynator projektu: Sara Jakubowska
tel. 510-492-776
mail: s.jakubowska@mopr.torun.pl

Rodzina w centrum