MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » MOPR » Kierownictwo

Kierownictwo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
mgr Rafał Walter
Zastępca Dyrektora
mgr Irena Urbańska

Kontakt
tel. (56) 65 08 565
mail: sekretariat@mopr.torun.pl

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Zastępca Dyrektora przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 11:00 do 16:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiło wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) w związku z czym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 118 informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Pani/Pana danych osobowych. W związku z powyższym:
1) administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Słowackiego 118a, 87-100 Toruń, tel. 56 650 85 65; 56 650 85 62,
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją Pana/i praw może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iodo@mopr.torun.pl , telefonicznie: 56 650 85 65 wew. 160 lub pisemnie na adres: ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń,
3) Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z zawarciem umowy lub zamiarem zawarcia umowy, zgodnie z przepisami prawa – ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 6 ust. 1 RODO,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające. Podane dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza teren Polski/Unii Europejskiej,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa i określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu wprowadzonym Zarządzeniem Nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.
7) Posiada Pan/i prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych: ma Pan/i prawo żądać ograniczenia przetwarzania wyłącznie do przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku:
- przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
- nie życzy Pan/i sobie aby dane zostały usunięte, gdyż będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) modyfikacji zgody jak również rezygnacji z otrzymywania informacji drogą telefoniczną i mailową (rezygnacji można dokonać składając pisemne oświadczenie).
Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie związane z realizacją praw udziela Inspektor Ochrony Danych.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iodo@mopr.torun.pl lub udać się do siedziby w Toruniu, przy Słowackiego 114.
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).