MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » FORMY WSPARCIA » Niepełnosprawność

Niepełnosprawność

 Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób  niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

FORMY WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON REALIZOWANE PRZEZ MOPR W TORUNIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
W ramach tego zadania można otrzymać pomoc finansową przy zakupie wyrobów medycznych, tj. przedmiotów i  przyrządów  wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. O dofinansowanie można ubiegać się, gdy cena przedmiotu dofinansowania jest wyższa od limitu dofinansowania określonego przez ministra zdrowia w  załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, np. protezy, kule, wózek inwalidzki.
Środki pomocnicze to przedmioty, które umożliwiają lub w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym, np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki.
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
Sprzęt rehabilitacyjny, to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne - nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.
3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
Likwidacja barier architektonicznych
Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Likwidacja barier w komunikowaniu się
Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier w komunikowaniu się, uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Likwidacja barier technicznych
Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery techniczne, to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.
4. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni.
5. Dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
Celem wsparcia jest dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób niepełnosprawnych, aby umożliwić im samodzielne funkcjonowanie.
Tłumacz języka migowego służy pomocą osobom głuchym posługującym się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM).
6. Dofinansowanie utworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej.
Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w  zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia
O dofinansowanie mogą wystąpić:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia lub
  • inne podmioty, jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy zakłady pracy chronionej, posiadające osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych.

7. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
O dofinansowanie mogą wystąpić:

  • osoby prawne,
  • ednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

8. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji.
Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty niezbędne do rehabilitacji, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
O dofinansowanie mogą wystąpić:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  • prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

9. Program ,,Aktywny samorząd”
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W ramach Modułu I programu osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie m.in. do:  uzyskania  prawa jazdy, zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu; zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania; zakupu wózka lub skutera o  napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego; zakupu protezy kończyny, w  której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne; pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu, a także w ramach Modułu II dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
10. Program ,,Dostępne mieszkanie”
Celem programu jest  wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie  mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.
11. Program ,,Mieszkanie dla absolwenta”
Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im  aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Organizacje niosące pomoc osobom z niepełnosprawnością

Załączniki: