Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Świadomy senior"

W ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy, pracownik socjalny Rejonu Pomocy Środowiskowej Nr I  zrealizował projekt socjalny pt: „Świadomy Senior”.

 

Projekt skierowany był do osób starszych uczęszczających do Klubu Seniora ul. Watzenrodego 15 w Toruniu.

 

Celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności wśród seniorów w zakresie zjawiska przemocy. Czas trwania projektu marzec-czerwiec 2022 r.

 

W ramach projektu na zaproszenie koordynatora projektu socjalnego zorganizowano między innymi warsztaty z pracownikami Straży Miejskiej. W ramach tych zajęć  psycholog Straży Miejskiej w Toruniu przedstawili sposoby zachowania się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Natomiast podczas spotkania ze strażnikiem ds. profilaktyki zostały poruszone kwestie z bezpieczeństwem internetowym. Podczas warsztatu ze strażnikami z uprawnieniami instruktorów ratownictwa medycznego seniorzy dowiedzieli się jak udzielić pierwszej pomocy.

 

IMG_20220614_103110.jpgIMG_20220613_133454.jpgIMG_20220608_112633.jpgIMG_20220608_114816.jpgIMG_20220613_1111092.jpgIMG_20220608_124206.jpg

 

 

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny dla uczniów na rok szkolny 2022/2023

Od 1 września rusza nabór wniosków na stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej w okresie od 1 września do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

 

Uczniowie oraz ich opiekunowie mogą składać wnioski w wersji papierowej od 1 do 15 września, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno–wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – od 1 do 15 lutego 2023 r.

 

W tym roku wnioski i zasady ubiegania się o stypendium szkolne wraz z załącznikami już od dzisiaj są dostępne we wszystkich publicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 114.


Ważną zmianą jest miejsce składania wniosków.

 

Od tego roku gotowe wypełnione wnioski będzie można składać wyłącznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 114 w godzinach od 7:30 do 14:00 oraz w Rejonach Pomocy Środowiskowej w godzinach od 7:30 do 14:00 znajdujące się przy ulicach:

 

• ul. Adama Mickiewicza 30 (Bydgoskie przedmieście)
• ul. Poznańska 52/1 (Podgórz)
• ul. Juliana Fałata 34/46
• ul. Ludwika Rydygiera 30/32 (Rubinkowo)

 

A także w dniach 13-15 września w godzinach 8:00-14:00 w:
• Szkole Podstawowej nr 11 ul. Gagarina 36,
• Szkole Podstawowej nr 13 ul. Krasińskiego 45/47.

 

Wnioski w tych szkołach mogą składać wyłącznie ich uczniowie.

 

Stypendium szkole na rok szkolny 2022/2023 przysługuje:

 


- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

 


- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 


- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 


Stypendium przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne lub formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

 


Forma świadczenia pieniężnego zostanie przyznana, jeżeli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uzna, że stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe zgodnie z uchwałą RMT Nr 913 z dnia 21 lipca 2022 r.
Przypominamy, że jednym w kryterium przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu na jednego członka rodziny, która wynosi 600,00 zł.

 

W tym roku wysokość miesięcznego stypendium będzie przyznawana w 3 kategoriach w zależności od dochodów: tj.

 


• 248,00 zł przy dochodach do 300,00 zł,
• 173,60 zł przy dochodach od 300,01 zł do 480,00 zł,
• 99,20 zł przy dochodach od 480,01 zł do 600,00 zł.

 


Jednocześnie uczniowie, którzy doświadczyli zdarzenia losowego mającego wpływ na jego przejściowo trudną sytuację materialną, mogą składać osobiście lub za pośrednictwem rodzica/opiekuna wniosek o zasiłek szkolny. Taki wniosek należy złożyć najpóźniej do 2 miesięcy od zdarzenia losowego. Jednorazowa wysokość zasiłku to maksymalnie 620,00 zł.

 

Załączniki:

 

Uchwała nr 913/22 Rady Miasta Torunia

Zasady ubiegania sie o stypendium 2022

Wniosek o stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Wniosek o zasiłek szkolny dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Załącznik nr 1 o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy lub nie uzyskania dochodu

Załącznik nr 2 zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 druk rozliczenia faktur wrzesień-grudzień 2022

Załącznik nr 5 druk rozliczenia faktur styczeń-czerwiec 2023

Załącznik nr 6 wpłata na wycieczkę szkolną

"Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta - Programy finansowane ze środków PFRON

PFRON 250PFRON 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miasta Toruń przystąpi do dwóch programów finansowanych ze środków PFRON „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta, których realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

 

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

 

Formy dofinansowania:
1) dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
2) wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego; na dzień 1.08.2022 r. wynosi 86.034,75 zł.

 

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1) posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2) złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3) złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4) w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
2) orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

 

Wnioski można składać do dnia 31.12.2024 r.

 

Dokumenty programowe:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

 

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

 

Formy dofinansowania:
1) dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
2) dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
a) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
b) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
c) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.

 

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 

Wnioski można składać do dnia 31.12.2023 r.

 

Dokumenty programowe:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

 

Wnioski składane będą przez System Obsługi Wsparcia SOW. Informacji w sprawie programów udzielają pracownicy Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu pod nr tel. 56 650 85 65 wew. 124, 121, 129, 130, 131 lub bezpośrednio w siedzibie MOPR przy ul. Słowackiego 114 /BOX 04.

Dzieci wyruszyły na 10 dniowe kolonie do Kątów Rybackich

 

80 dzieci z Gminy Miasta Toruń, którzy są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wyruszyło dziś na 10 dni do Kątów Rybackich na letni wypoczynek. Dla najmłodszych podczas kolonii przygotowano wiele atrakcji. W trakcie zbiórki dzieciom towarzyszyła Policja, która dokładnie sprawdziła stan autokarów. Życzymy im miłego i bezpiecznego wypoczynku.

295291075_591134885877070_530617314463589753_n.jpg297099756_1824207501247540_8579603666887825344_n.jpg298010820_788622625892133_3080992022601203223_n.jpg297939814_589607745944646_6892209211179081165_n.jpg297382803_1972596712931499_7379376640933830973_n.jpg297948481_572664244546616_2187386580527476298_n.jpg295503019_589966519350659_716878642609294382_n.jpg

Historia naszej rodziny zastępczej

Przedstawiamy kolejną historię rodziny zastępczej. Przedstawia ona trud pracy z dziećmi, mówi o nauce podstawowych rzeczy, takich jak np. jedzenie, nauce zasad, stawianiu granic, ćwiczeniu cierpliwości. To historia o sztuce uczenia się, zarówno opiekuna, jak i dzieci, o MIŁOŚCI, przekazywanej przez rodzica zastępczego i MIŁOŚCI odwzajemnionej przez dzieci i wyrażanej głośno: „Kocham Cię ciociu, chcę zostać z Tobą”

Czytaj więcej...