Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rodzina w Centrum

W ramach projektu „Rodzina w Centrum” w miesiącu czerwcu 2018 roku odbędą się spotkania edukacyjne dotyczące rozwoju, wzmacniania i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych liczących do 14 dzieci.

W dniu 05.06.2018 roku odbędzie się spotkanie z sędzią Arturem Lipińskim, który omówi zagadnienie cyberprzestępczości i przemocy w rodzinie.

Pozostałe spotkania, prowadzone przez ekspertów, poruszać będą m.in. następujące tematy:

  • praca z dorastającym nastolatkiem (zmiany fizjologiczne, okres buntu, dojrzałość emocjonalna),
  • komunikacja – bez przemocy wg. Rosenberga, bez porażek wg. Gordona,
  • zaburzenia rozwojowe – FAS, RAD, ADHD, AUTYZM, DYSLEKSJA,
  • rola rodzica w procesie wychowania,
  • dylematy rodzin biologicznych związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej,
  • techniki relaksacyjne połączone z warsztatami radzenia sobie ze stresem związanym z wychowywaniem dzieci.

Spotkania kierowane są do rodzin zastępczych, osób bezpośrednio pracujących z dziećmi przebywającymi w pieczy i ich rodzinami oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych liczących do 14 dzieci.
 

Serdecznie zapraszamy do zapisów na spotkania.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy spotkań do ustalenia na miejscu.
 

Miejsce przyjmowania zapisów:

MOPR, Dział Strategii i Programów Społecznych

ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń


Osoby do kontaktu:

Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Daria Rosińska tel.: 500 478 086

Psycholog – Agata Burdzel tel.: 512 073 113

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu udziela informacji telefonicznych wyłącznie w sprawach ogólnych w zakresie obowiązujących przepisów i procedur. Informacje dotyczące indywidualnych rozstrzygnięć spraw, udzielanych świadczeń, wypłaty świadczeń udzielane są wyłącznie w siedzibach Ośrodka oraz bezpośrednio u pracownika socjalnego za okazaniem dowodu osobistego.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c, tel. 56 650 85 65; 56 650 85 62.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją Pana/i praw może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefonicznie: 56 650 85 65 wew. 19 lub pisemnie na adres: ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń.
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów prawa:
• ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511).
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);

w związku art. 6 ust 1 lit c RODO.

4. Podane dane będą przetwarzane w wersji papierowej oraz w systemie informatycznym TT-POMOC. Program TT POMOC posiada: homologację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

5. Podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa.
Natomiast w przypadku pozyskiwania numeru telefonu i adresu mailowego podanie danych w celu otrzymywania informacji zwrotnej w ten sposób - ma charakter dobrowolny.

6. W przypadku niepodania przez Pana/ią danych zostanie wydane zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania, o którą Pan/i wnioskuje.

7. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu wprowadzonym Zarządzeniem Nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.
8. Podane dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz realizatorom projektów i usług realizujących zadania statutowe Ośrodka w ramach zlecenia zadań.

9. Administrator nie przekazuje Pana/i danych poza teren Polski/Unii Europejskiej.

10. Posiada Pan/i prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) ograniczenia przetwarzania danych: ma Pan/i prawo żądać ograniczenia przetwarzania
wyłącznie do przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku:
- przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
- nie życzy Pan/i sobie aby dane zostały usunięte, gdyż będą Panu/i potrzebne do ustalenia,dochodzenia lub ochrony roszczeń.
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5) modyfikacji zgody jak również rezygnacji z otrzymywania informacji drogą telefoniczną i mailową (rezygnacji można dokonać składając pisemne oświadczenie).

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie związane z realizacją praw udziela Inspektor Ochrony Danych.

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub udać się do siedziby w Toruniu, przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c.

Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).