Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Torunia /stan na 16 czerwca 2021r/

 

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Torunia

 

L.p. Instytucja Psycholog / terapeuta Nr telefonu Godziny kontaktu
 1

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w Toruniu

Anna Mizgajska-Wódkowska

56 650 85 65

wew. 136

poniedziałek: 7.00 – 12.30

wtorek: 7.30 – 15.00

piątek: 7.30 – 14.30

 2

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Zgłoszenia całodobowo

psycholog – Monika Rygielska

56 477-00-91

56 477-00-92

umawiany kontakt z psychologiem
 3 Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca”
Środowiskowy Dom Samopomocy
Magdalena Fajkowska 601-212-858

Poniedziałek: 8.30 – 12.00

wtorek, środa, czwartek: 8.30 – 11.00

Bank Inicjatyw Społecznych

Otwieramy nabór do projektu pn. Bank inicjatyw Społecznych, którego celem jest ułatwienie powrotu do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób.

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
ul. Mickiewicza 55 w Toruniu!

WŁAŚNIE NA CIEBIE CZEKAMY! PRZYJDŹ I NIE ZWLEKAJ

Więcej informacji

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2021

Kobieta prowadząca wózek inwalidzki z osobą niepełnosprawną

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021.

 

Program ten, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta.
Udział w programie jest bezpłatny.

 

Szczegóły

 

Fot. Małgorzata Litwin

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2021

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

Celem głównym programu, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi. W ramach programu opiekunowie mają możliwość skorzystania z doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki.
Udział w programie jest bezpłatny.

 

Szczegóły

 

Fot. Małgorzata Litwin