MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Aktualności » Dofinansowanie ze środków PFRON

Dofinansowanie ze środków PFRON

Osoba na wózku inwalidzkim

Od 1 stycznia  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzi ciągły, całoroczny nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON na:

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. O dofinansowanie można się starać, gdy cena przedmiotu dofinansowania jest wyższa od limitu dofinansowania określonego przez ministra zdrowia w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, np. protezy, kule, wózek inwalidzki.

Środki pomocnicze to przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym lub wręcz to umożliwiają, np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

Sprzęt rehabilitacyjny, to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne - nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Likwidacja barier architektonicznych

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier w komunikowaniu się, uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Likwidacja barier technicznych

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery techniczne, to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji zawodowej i społecznej połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Dofinansowanie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy są organizowane wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych, liczących nie mniej niż 20 uczestników przez organizatora posiadającego aktualny wpis do rejestru wojewody właściwego dla jego siedziby.

Dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Celem wsparcia jest dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika dla osób niepełnosprawnych wymagających jego pomocy, aby umożliwić im samodzielne funkcjonowanie.

Tłumacz języka migowego służy pomocą osobom głuchym posługującym się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM).

Wnioski można składać m.in. za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Toruniu przy ul. Słowackiego 114 w godzinach jego funkcjonowania.