MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Aktualności » Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

osoba na wózku inwalidzkim

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
Świadczenie wspierające jest nowym instrumentem wsparcia, o które mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia.
Jest to rozwiązanie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba z niepełnosprawnością mogła decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie.
Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego), a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami.
Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) począwszy od 1 stycznia 2024 r.
Wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów i jest powiązana z wysokością renty socjalnej.
Kwota świadczenia wynosi od 40% renty socjalnej (w przypadku ustalenia poziomu potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów) aż do 220% renty socjalnej (ustalenie poziomu potrzeby wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów).
Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, corocznej waloryzacji będzie podlegała także wysokość świadczenia wspierającego.
Ważne terminy!
Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:
•    I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
•    II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
•    III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70  do 77 pkt.
Powyższy harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich osób z niepełnosprawnościami uzyskanie przez nie co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniać do otrzymania świadczenia wspierającego.
Uwaga:
W 2024 roku świadczenie wypłacane będzie tylko osobom z niepełnosprawnościami, u których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 87 do 100 punktów.
Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnościami, która legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (tj. orzeczeniem o przyznanym jej stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem  o niezdolności do pracy i/lub do samodzielnej egzystencji bądź orzeczeniem  o inwalidztwie). Nie będzie miał znaczenia moment powstania niepełnosprawności ani rodzaj posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.
Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie się odbywać w II etapach.
I etap - uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Od 1 stycznia 2024 r. można złożyć wniosek o ww. decyzję wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem oraz kopią dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności, jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności było wydane przez:
•    Wojewódzki lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i otrzymałeś je przed 2007 rokiem, lub
•    ZUS i otrzymałeś je przed 2011 rokiem, lub
•    zostało wydane przez inną instytucję (KRUS, MSWiA, MON)
Wniosek z załącznikami można składać:
•    pocztą tradycyjną na adres wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, ul. Konarskiego1-3, 85-066 Bydgoszcz,
•    osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ul. Konarskiego 1-3 na IV piętrze w budynku B (wieżowiec) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych
•    elektronicznie przez portal Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/
II etap – złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace
Pracownik Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-15:00
Sekretariat Wojewódzkiego Zespołu - przyjmowanie interesantów, pism, odwołań, wniosków i skarg:
ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok.42
tel. +48 52 349 75 16
fax +48 52 349 75 18
e-mail: wzon@bydgoszcz.uw.gov.pl