MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Aktualności » Toruński Bon Żłobkowy w 2024 roku

Toruński Bon Żłobkowy w 2024 roku

Grafika informacyjna

Od 1 stycznia 2024 r.  można składać wnioski o przyznanie „Toruńskiego Bonu Żłobkowego ” na rok szkolny 2023/2024. Toruński Bon Żłobkowy – świadczenie dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna.

Kto może się ubiegać o świadczenie w ramach programu

Faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych), rodzina zastępcza.

Kiedy przysługuje świadczenie w ramach programu

Prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż:

1) od 1 stycznia 2024 r. – w roku szkolnym 2023/2024;

2) od 1 września danego roku szkolnego – w kolejnych latach szkolnych.

nie dłużej jednak niż:

    na okres trwania umowy o objęcie dziecka opieką przez niepubliczny podmiot: żłobek albo klub dziecięcy albo dziennego opiekuna,
    do ukończenia przez dziecko 3. roku życia lub
    do końca roku szkolnego, na który złożono wniosek.

Warunki uzyskania prawa do „toruńskiego bonu żłobkowego”

Świadczenie przysługuje, jeżeli oboje opiekunowie dziecka lub samotny opiekun dziecka spełniają łącznie następujące warunki:

    zamieszkują na terenie Gminy Miasta Toruń;
    nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego albo bezpłatnego;
    pozostają w zatrudnieniu lub wykonują inną pracę zarobkową w okresie pobierania świadczenia.

Świadczenie przysługuje również jeżeli jeden lub oboje opiekunowie nie pozostają
w zatrudnieniu z powodu:

    kontynuowania nauki w systemie dziennym;
    udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniu zawodowym lub programie mającym na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych;
    pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny;
    niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Wysokość świadczenia

Świadczenie przysługuje w wysokości:

1) 350 zł miesięcznie na dziecko w przypadku, gdy średni miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 2 200 zł „netto” (netto czyli dochód obliczony na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zgodnie z wzorem zaświadczenia i oświadczenia o dochodzie);

2) 250 zł miesięcznie na dziecko w przypadku, gdy średni miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny przekracza 2 200 zł netto i nie przekracza kwoty 2 400 zł netto;

3) 150 zł miesięcznie na dziecko w przypadku, gdy średni miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny przekracza 2 400 zł netto albo opiekun dziecka ubiega się o przyznanie świadczenia bez składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających dochód rodziny.

W przypadku, gdy faktycznie ponoszona opłata za żłobek pomniejszona o przysługujące świadczenie byłaby niższa od faktycznie ponoszonej opłaty za żłobek miejski, kwota świadczenia zostanie ustalona w wysokości różnicy pomiędzy faktycznie ponoszoną opłatą za żłobek i faktycznie ponoszoną opłatą za żłobek miejski.

Więcej informacji oraz wniosek znajdziecie Państwo na stronie: https://tcsr.torun.pl/httppomagamy-2-torunski-program-dot-swiadczenia-zlobkowego-wszystkie-informacje-w-1-miejscu/